Artykuły

Przejdź do strony: << < 123

Bohuslav Reynek — samotnik z Petrkova Libor Martinek

Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia czytelnikowi życia igłównych cech twórczości poety chrześcijańskiego Bohuslava Reynka. Jego autor rozwija również temat odbioru poezji Reynka i przekładów na obce języki, przede wszystkim na język polski. Za życia poety ukazały się tomy jego wierszy zatytułowane Žízně, Sníh na zápraží, Mráz v okně, Podzimní motýli i Odlet vlaštovek. Oprócz własnej twórczości tłumaczył z języka francuskiego i niemieckiego.
Reynek wraz z żoną Susanne Renaud zyskuje w ostatnim czasie na popularności, powstało nawet oficjalne stowarzyszenie dążące do przywrócenia pamięci o obydwojgu artystach. Utwory Bohuslava Reynka należą do najczęściej interpretowanych w czeskim środowisku artystów muzyków, m.in. obok twórczości Jana Skácela.
Autor niniejszego artykułu zajmuje się twórczością Reynka od roku 1992, kiedy to opublikował artykuł o zakazanych i zapomnianych pisarzach w tygodniku „Region“. Chociaż Bohuslav Reynek odszedł 28 września 1971 roku, można stwierdzić, że jest on artystą nieśmiertelnym.

Pogodzenie niepogodzonego w osobowości i kulturze. Władysław Chodasiewicz i Marina Cwietajewa Jelena Jewdokimowa

Autor artykułu rozpatruje zagadnienie wzajemnej korelacji rosyjskości i polskości w twórczości poetów rosyjskich — Władysława Chodasiewicza i Mariny Cwietajewej. Oboje, mający polskie korzenie, są ich świadomi i cenią je, jednocześnie służąc kulturze kraju, w którym się urodzili. Okazuje się zatem, że ojczyzna to jedynie ziemia i dom. Problem ten widoczny jest jeszcze dobitniej, gdy zestawimy go z pojęciem Boga. Stanowiska zajęte przez tych poetów pomagają usunąć sprzeczności, które wydają się nie do rozwiązania w polityce i historii.

Pamiętnik Iriny Knorring jako kobiece wyznanie Olga Demidowa

W artykule, opartym na pamiętniku emigracyjnej poetki Iriny Knorring (1906–1943), szczegółowo analizowane są pamiętnikarskie zapiski z lat 1920–1940, poświęcone życiu rosyjskiej emigracji w Bizercie i Paryżu. Autorka artykułu rozpatruje pamiętnik jako tekst w tekście, ukształtowany w warunkach wzajemnego nałożenia się prozatorskich zapisków i wierszy poetki wspomnianego dwudziestolecia. Zawartość poetycka pamiętnika konfrontowana jest z wierszami męża Knorring — poety Jurija Sofiewa.

Kategoria pamięci w Życiu Arseniewa Iwana Bunina Krzysztof Bałaban

Transpozycja filozoficznego pojęcia pamięci na materiał literacki w postaci powieści Iwana Bunina Życie Arseniewa stanowi główny temat niniejszego szkicu. Wyodrębniając kategorię pamięci lirycznej podającej wydarzenia autobiograficzne i historyczne przez pryzmat emocji narratora, przyjrzano się specyfice deskrypcji. Utożsamia się ona z analizą zjawiska oraz zawierającą różne poziomy chronologiczne narracją stanowiącą swoistą kontaminację owych poziomów i wpływającą na zmianę perspektywy odbioru.
Pod względem badań antropologicznych, wprowadzając utożsamienie pamięci i wspomnienia, można dojść do wniosku, iż pamięć liryczna konstytuuje postać narratora przez eksponowanie procesu stawania się osoby, a także jego aktywności duchowej. Jednocześnie pisarz rozpatruje zagadnienie pamięci-poznania determinującej fabułę i poszczególne sekwencje powieści oraz estetycznego aspektu poruszanego problemu, co z jednej strony wprowadza idealizację przeszłości, a z drugiej — wyznacza granice indywidualnej egzystencji korelującej z historią

Aspekty religijne poezji Chieraskowa Adam Drozdek

Chieraskow był masonem i elementy masońskie znaleźć można w jego interpretacji dziejów stworzenia. Jednak jego poglądy w kwestii osobistego zbawienia są głęboko chrześcijańskie, szczególnie w Pocieszeniu grzeszników. W swej poezji Chieraskow podkreślał konieczność życia skierowanego na zbawienie, to jest życia zasadzającego się na cnotach moralnych. Religia staje się najważniejszym aspektem w życiu osobistym, ale na poziomie społecznym pogląd Chieraskowa na religię całkowicie się zmienia przez przypisanie religii jedynie roli podległej wymogom politycznym.

Przejdź do strony: << < 123
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy