• Central European Journal of Communication

Central European Journal of Communication

Publikowanie „Central European Journal of Communication” jest jednym z najważniejszych zadań programowych realizowanym przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Tytuł ma podkreślać rosnące znaczenie nauki mediów i komunikacji, a także badań w postkomunistycznej Europie. Celem czasopisma jest promowanie badań prowadzonych w tej części świata, integracja społeczności międzynarodowej i budowa tzw. pomostu pomiędzy badaczami w młodych i dojrzałych demokracjach.

Abstrakty artykułów opublikowanych w Central European Journal of Communication - zaczynając od tomu 4 za rok 2010 - znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

                                        

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: cejc.wuwr.pl

Półrocznik. Format B5

ISSN: 1899-5101