Recenzenci

Procedura recenzowania: “Central European Journal of Communication” jest czasopismem recenzowanym. Przesłanie przez Autora tekstu do „Central European Journal of Communication” jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma. Proces recenzji ma charakter anonimowy i odbywa się w dwóch etapach. W trakcie pierwszego z nich redaktor poszczególnego tomu sprawdza poziom dostosowania się zgłoszonej propozycji do wskazówek edytorskich oraz tematykę nadesłanego tekstu. W kolejnym etapie każdy tekst wysyłany jest do dwóch niezależnych recenzentów – ekspertów w danej dziedzinie mediów i komunikowania. Stosując jasne kryteria zdefiniowane w zbiorze dobrych praktyk dla przygotowania recenzji, eksperci oceniają każdy zgłoszony artykuł odrzucając lub rekomendując tekst do publikacji. Ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania tekstu do konkretnego tomu podejmuje redaktor numeru. W każdym wypadku autor jest informowany o wyniku recenzji oraz decyzji podjętej przez redaktora.

Zob. http://cejc.ptks.pl/index1.php?id=mg_gfr.