Komitet Redakcyjny

 

Redaktor naczelny: Anna Gemra (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

Redaktor tematyczny: Konrad Dominas (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

 

Komitet Redakcyjny

dr hab. Konrad Dominas (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

dr hab. prof. UWr Anna Gemra (Uniwersytet Wrocławski)

Halina Kubicka (LO Mistrzostwa Sportowego Junior, Wrocław, Polska)

Agnieszka Kruszyńska (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, Polska)

 

 

Redaktorzy językowi

 

Język polski

Alicja Mazan-Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Dorota Ucherek (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

Język angielski

Grzegorz Trębicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

J. Eric Starnes (Uniwersytet Śląski, Polska)

 

Język niemiecki

Rolf Füllmann (Universität zu Köln, Niemcy)

Paweł Wałowski (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

 

Języki rosyjski i ukraiński

Roman Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

Olena Poliszczuk (Żytomirski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Ukraina)

 

Języki hiszpański i portugalski

Wojciech Charchalis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Raúl Fernández Jódar (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

 

 

 

REDAKTOR NACZELNY I KOMITET REDAKCYJNY CZASOPISMA „LITERATURA I KULTURA POPULARNA”

 

Komitet Redakcyjny jest ciałem kolegialnym, nadzorującym proces redakcyjny i wydawniczy. Do jego podstawowych obowiązków należy:

  • ustalanie harmonogramów wydawniczych,

  • opiniowanie nadsyłanych artykułów pod kątem zgodności z profilem czasopisma oraz wartości merytorycznej,

  • rozpatrywanie aktualnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Redakcji.

Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W sprawach niejednoznacznych ostateczne decyzje podejmuje redaktor naczelny.

W skład Komitetu Redakcyjnego „Literatury i Kultury Popularnej” wchodzą: Redaktor naczelny, zastępca Redaktora naczelnego, sekretarz redakcji i redaktorzy tematyczni.

Redaktor Naczelny

Redaktor naczelny jest powoływany przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkowie Komitetu Redakcyjnego są powoływani i odwoływani na wniosek Redaktora naczelnego. Posiedzenia Komitetu odbywają się dwa razy do roku w formie spotkań wirtualnych bądź fizycznych. Posiedzenia Komitetu są zwoływane przez sekretarza redakcji na wniosek Redaktora naczelnego.

Zadaniem Redaktora naczelnego jest kierowanie pracą zespołu, nadzór nad doborem materiałów do publikacji, utrzymywanie stałego kontaktu z Radą Redakcyjną oraz wykonywanie niezbędnych czynności w toku procedury wydawniczej. Redaktor naczelny zwołuje posiedzenia Komitetu i kieruje jego obradami.

Zastępca Redaktora Naczelnego

Zastępca Redaktora naczelnego przejmuje jego obowiązki podczas jego nieobecności i wykonuje zadania, powierzone mu przez redaktora naczelnego (za jego zgodą).

Sekretarz Redakcji

Do zadań Sekretarza redakcji należą czynności administracyjne i organizacyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania redakcji, w tym: przyjmowanie nadesłanych artykułów, przekazywanie ich redaktorowi naczelnemu, utrzymywanie kontaktu z członkami Komitetu, Rady, recenzentami, autorami i wydawnictwem. W razie nieobecności Sekretarza jego obowiązki przejmuje wskazany przez redaktora naczelnego członek redakcji (za jego zgodą).

Redaktorzy tematyczni

Redaktorzy tematyczni wypełniają zadania powierzone przez Redaktora naczelnego bądź jego zastępcę.