Wskazówki redakcyjne

Wskazówki redakcyjne

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

 

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:

 

 1. Plik tekstowy w formacie doc, .docx lub .rtf
 2. Marginesy: standardowe Worda (2,5 cm)
 3. Tekst główny: czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5. Proszę justować tekst. Proszę wstawiać numery stron (u dołu strony, pośrodku).
 4. Pod imieniem i nazwiskiem autora artykułu proszę podawać nazwę uczelni (miejsca pracy), z którą jest związany i kraju. Po tytule swojego artykułu proszę nie stawiać kropki.
 5. Po tytule proszę podać słowa kluczowe w językach polskim (nie dotyczy autorów obcojęzycznych), angielskim i języku artykułu, jeśli jest inny niż polski i angielski.
 6. Proszę rozdzielać wyrazy tylko jedną spacją.
 7. Przypisy:
  1. Dolne. Proszę nie stosować przypisów końcowych;
  2. Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 10, interlinia 1;
  3. Proszę nie stosować przypisów MLA;
  4. Numer przypisu w tekście głównym proszę umieszczać przed znakiem interpunkcyjnym. Przykład: ogród1. NIE: ogród.1;
  5. Proszę nie stosować wcięć akapitowych.
 8. W tekście głównym wcięcia akapitowe proszę ustawiać tabulatorami (automatycznie). Proszę nie stosować dodatkowych odstępów między akapitami.
 9. Wszelkie wyróżnienia proszę zaznaczać wyłącznie rozstrzelonym drukiem (bez kursywy i boldu). Przykład: kierunek
 10. Obce terminy, nazwy itd. proszę podawać kursywą.
 11. Proszę nie wyróżniać wydzielonych w tekście cytatów kursywą, pomniejszoną (powiększoną) czcionką, oddzielać ich od tekstu dodatkową interlinią itd. Proszę włączać cytaty w zwykły tok wywodu, opatrując je jedynie cudzysłowami i przypisami. Przykład: „Warszawa jest stolicą Polski”. Wyjątek: dłuższe cytaty (powyżej 4 wersów) z utworów poetyckich.
 12. W przypisach proszę podawać pełne numery cytowanych stron. Przykład: s. 164-165, NIE s. 164-5.
 13. W przypisach proszę stosować skrót op. cit. zapisany kursywą.
 14. Podając pierwszy raz nazwisko osoby rzeczywistej, proszę zawsze podawać jej pełne imię (imiona).
 15. Tytuły czasopism, serii i nazwy cykli wydawniczych proszę podawać w cudzysłowach i bez kursywy. Wszystkie pozostałe tytuły (także tytuły obrazów, ilustracji, filmów, gier komputerowych, artykułów w czasopismach, atlasów, słowników, encyklopedii itd.) proszę podawać kursywą i bez cudzysłowów.
 16. Przy podawaniu po raz pierwszy polskich tytułów książek, artykułów itd. proszę w nawiasach podawać tytuł oryginału, datę jego wydania i datę wydania polskiego – jeśli to możliwe. Przykład: Inwazja morza (L’invasion de la mer, 1905, pol. 1934). Przy podawaniu tytułów filmów proszę podawać tytuł oryginału, dane reżysera, nazwę kraju produkcji, datę produkcji. Przykład: Małżeństwo po włosku (Matrimonio all' italiana, reż. V. De Sica, Italy-France 1964).
 17. Proszę podawać pełne tytuły wszelkich cytowanych prac czy artykułów – wraz z podtytułami.
 18. Nazwiska i imiona przywoływanych autorów oraz tytuły ich dzieł, zapisane w oryginale w alfabetach innych niż łacińskie, muszą być w bibliografii i przypisach podane w transkrypcji na alfabet łaciński.
 19. Za znak wycięcia fragmentu tekstu proszę przyjąć [...] NIE (…). W nawiasach kwadratowych proszę także zamieszczać pochodzące od Państwa wtrącenia, np.: [podkreśl. J.D.], [przeł. J.D.].
 20. Na początku i końcu cytatów proszę nie stosować [...] oprócz uzasadnionych (np. fragmenty poetyckie) wyjątków.
 21. Proszę stosować rozróżnienie pomiędzy łącznikiem (-) a myślnikiem ( – ).
 22. Proszę nie stosować cudzysłowów i apostrofy prostych, ale drukarskie.
 23. Za cudzysłowy wewnętrzne (w obrębie cytatu opatrzonego cudzysłowami drukarskimi) proszę przyjąć: »«.
 24. W zapisie bibliograficznym proszę stosować „red.” zamiast „pod red.”. W zapisie bibliograficznym tekstów obcojęzycznych proszę tłumaczyć na język polski informacje dodatkowe, np.: zamiast ed. – red., zamiast intr. – wstęp.
 25. W zapisie bibliograficznym w przypisach proszę podawać nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania oraz odpowiednie do cytatu numery stron.
 26. Jeśli w tekście brak miejsca wydania, proszę podawać tylko nazwę wydawnictwa i numery stron.
 27. W zapisie bibliograficznym pod artykułem proszę podawać inicjały imion, a nie pełne imiona – także jeśli chodzi o tłumaczy, redaktorów etc.
 28. Proszę nie rozdzielać spacjami inicjałów imion.
 29. W pracach bibliograficznych informację o liczbie stron danej pozycji proszę podawać jako s. (nie ss.).
 30. Format przypisu (przykłady):

Książki

O. Tokarczuk, Anna In w grobowcach świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.

U. Eco, Imię róży, przeł. A. Szymanowski, Mediasat Poland, Kraków 2004.

Artykuły z książek

R. Tomicki, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981.

A. Mickiewicz, Przypomnienie, [w:] idem, Wiersze, Czytelnik, Warszawa 1973, s. 60.

A. Conrad, Zielona dolina, przeł. J. Kowalski, [w:] Ogrody, red. A. Wolska, P. Fiskowski, Refleksja, Porosno 2014.

Hasła encyklopedyczne

K. Walc, Horror [hasło w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 222-227.

Artykuły z czasopism

B. Hadaczek, Czas i przestrzeń w konstrukcji bohatera powieści rozwojowej, „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 7-9, s. 117-127.

Piosenki

„Closterkeller”, Dwa oblicza Ewy, [na płycie]: Violet, Izabelin Studio 1993, utwór 15.

Filmy

I Bóg stworzył kobietę (Et Dieu créa la femme, reż. R. Vadim, Francja 1956)

Seriale TV

Ludzie Paco (Los hombres de Paco, 2005-2010 Antena 3, Hiszpania)

Doktor Who (Doctor Who, 1963-, BBC, Wlk. Brytania)

Ścieżki dźwiękowe

Ścieżka dźwiękowa, [w:] Lśnienie (The Shining, reż. S. Kubrick, Wlk. Brytania-USA 1980, 8. min.)

Gry

Wiedźmin, prod. CD Projekt RED, wyd. Atari, Polska 2011.

Źródła elektroniczne

R. Hiroe, Black Lagoon, [w:] http://www.mangareader.net/700/black-lagoon.html, dostęp: 28.11.2017.