Articles

Marcin Poprawa : 0000-0002-6035-4623

Articles

Wstęp

Download article

Wstęp

Download article

Inwektywy czasów II wojny światowej. Językowe środki obrażania przeciwnika/wroga politycznego w prasie konspiracyjnej lat 1939–1945

AbstractDownload article

wartime political discourse, political propaganda, wartime propaganda, language of political propaganda of the Second World War, political invective, wojenny dyskurs polityczny, propaganda polityczna, propaganda wojenna, język propagandy politycznej okresu II wojny światowej, inwektywa polityczna

Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy — funkcje, cele, zjawiska językowe (na przykładzie gazet podziemnych 1939–1945)

AbstractDownload article

wartime propaganda, counterpropaganda, language of political propaganda of the Second World War, anti-totalitarian discourse, propaganda wojenna, kontrpropaganda, język propagandy politycznej okresu drugiej wojny światowej, dyskurs antytotalitarny

Badania dyskursu publicznego w świetle stylistyki polskiej — tradycja, teraźniejszość, perspektywy

AbstractDownload article

public discourse, discourse analysis, critical discourse analysis, language in social communication

Świat wynalazków i odkryć naukowych w dwudziestoleciu międzywojennym — wybrane strategie dyskursu popularnonaukowego w prasie

AbstractDownload article

strategies of edutainment in Polish press 1918–1939, media discourse in Poland 1918–1939, strategies of popularization of knowledge in media discourse

Totalitaryzm — doświadczenie i konceptualizacja językowa. Obraz pojęcia w języku polityki okresu drugiej wojny światowej

AbstractDownload article

totalitarianism, war-time political discourse, language of political propaganda of the Second World War

Propaganda as a weapon and a tool of totalitarian power: The image of the concept in the common discourse of the war and occupation years (1939–1945)

AbstractDownload article

totalitarian discourse, war propaganda, common discourse of the war and occupation years (1939–1945)

Kancelaryjna rutyna czy niezamierzona propaganda? — rozmywanie się wzorców gatunkowych i stylistycznych we współczesnej komunikacji administracyjnej

AbstractDownload article

Werbalno-wizualne strategie perswazji w telewizyjnym reportażu interwencyjnym

AbstractDownload article

TV feature as a genre, media discourse, verbal and visual strategies of persuasion, telewizyjny reportaż interwencyjny, dyskurs medialny, wizualne i werbalne strategie komunikacji

Recenzja: Agnieszka Kula, Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957–2004

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout