Articles

Lidia Klat-Wertelecka

lklat@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Inadmissibility of Administrative Enforcement

AbstractDownload article

Wprowadzenie

Download article

Scalanie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

AbstractDownload article

consolidation and division, local development plan, land development, resolution of the commune council, property

Recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayeva, „Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia”], Ałmaty 2012, ss. 175

Download article

recenzja: Mediacje w społeczeństwie otwartym, pod red. M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2012, ss. 368

Download article

Wymuszanie wykonania obowiązków administracyjno-prawnych w wybranych krajach europejskich

AbstractDownload article

Niewykonalność obowiązku administracyjnoprawnego

AbstractDownload article

Przesłanki dopuszczalności egzekucji administracyjnej

AbstractDownload article

Granice stosowania przymusu egzekucyjnego w administracji

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout