Articles

Joanna Komorowska

Articles

Quod animi mores i psychologia Klaudiusza Galena

Download article

Sokrates w piekle sofistów: motywy katabastyczne w platońskim Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras

Egzegeta i jego nauka: Filoponosa wstęp do egzegezy traktatu O duszy

Download article

Ars isagogica: o Symplicjusza wstępach do pism egzegetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia do komentarza do „Fizyki”

Download article

Komentarz filozofa Symplicjusza do „Fizyki” Arystotelesa. Część pierwsza, księga Alpha [Wprowadzenie]

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout