Articles

Katarzyna Godek : 0000-0003-1015-7231

Articles

Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce

Download article

Efektywność aktywnej polityki państwa na rynku pracy na przykładzie powiatu kępińskiego

AbstractDownload article

aktywizacja, aktywna polityka rynku pracy, bezrobocie, instytucje rynku pracy, mobilność, activation, active labour market policies, unemployment, labour market institutions, mobility

Wpływ kryzysów walutowych lat dziewięćdziesiątych XX wieku na nierównomierny rozwój gospodarczy krajów wschodzących

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout