Articles

Justyna Żylińska

Articles

Karnoprocesowa ochrona małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności — kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego

AbstractDownload article

protection of a minor victim, examination of the minor, crimes against sexual freedom and morality, secondary victimisation

Rules and scope of applying means of witnesses and victims protection and assistance according to the victims and witnesses protection and assistance bill

AbstractDownload article

witness, witness protection, help for witness, criminality, organised crime

Biegły psycholog a odebranie i ocena zeznań małoletniego świadka w procesie karnym

AbstractDownload article

evidence, juvenile witness, expert psychologist, criminal proceedings

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout