Articles

Dorota Moroń : 0000-0002-9242-7305

dorota.moron@uwr.edu.pl

Articles

Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej

AbstractDownload article

wielosektorowa polityka społeczna, organizacje pozarządowe, trzeci sektor, multi-sectoral social policy, non-governmental organisations, third sector

Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego

AbstractDownload article

Polityka wobec finansowania edukacji wyższej w Polsce

AbstractDownload article

higher education, education financing, paid studies, tuition free studies, szkolnictwo wyższe, finansowanie edukacji, studia odpłatne, studia nieodpłatne

Zastosowanie stopy społecznego zwrotu z inwestycji (SROI) jako wskaźnika mierzenia efektywności projektów społecznych

AbstractDownload article

Social Return on Investment, SROI, social projects, effectiveness of social projects, investment social policy, social investment, stopa społecznego zwrotu z inwestycji, SROI, projekty społeczne, efektywność projektów społecznych, inwestycyjna polityka społeczna, inwestycje społeczne

Ocena wpływu inwestycji społecznych w literaturze naukowej

AbstractDownload article

social policy, social investment, impact of social investment, polityka społeczna, inwestycje społeczne, wpływ inwestycji społecznych

Studenci niepełnosprawni na publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych

AbstractDownload article

the disabled, higher education, public higher education institutions, private higher education institutions, osoby niepełnosprawne, studia wyższe, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityka społeczna w działaniu”, Niemcza, 26–27 września 2013 r.

Download article

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Absolwent na rynku pracy”, Wrocław, 8 października 2013 r.

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout