Articles

Michał Stawiński

michal.stawinski@uwr.edu.pl

Articles

Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do należności z tytułu podatków

AbstractDownload article

public finance discipline, liability, taxes

Ewolucja celów polskiego prawa zamówień publicznych od okresu międzywojennego do współczesności

AbstractDownload article

prawo zamówień publicznych, cele zamówień publicznych, ewolucja zamówień publicznych, Unia Europejska, dyrektywy, Public procurement law, objectives of public procurement law, evolution of public procurement law, European Union, directives

Dopuszczalność udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

AbstractDownload article

administrative fine, shipment of waste, administrative responsibility, deferment of the deadline to pay administrative fine, remit of administrative fine, dividing the administrative fine payment into installments

Zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.06.2015 r. (sygn. SK 32/14)

AbstractDownload article

prawo autorskie, odszkodowanie, Trybunał Konstytucyjny, odszkodowanie ryczałtowe, SK 32/14, copyright law, compensation, Constitutional Tribunal, flat rate compensation, SK 32/14

Instrumentalizacja prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej w kontekście kryteriów oceny ofert

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout