Articles

Bartosz Juszczak : 0000-0002-7058-0384

bartosz.juszczak@uwr.edu.pl

Articles

O dwóch podejściach do badań dialektów miejskich w Polsce i Czechach

AbstractDownload article

urban dialect, language in the city, differentiation of national language, городской диалект, язык города, дифференциация национального языка

Przysłówki i wyrażenia adwerbialne pochodzenia rosyjskiego w języku polskim (I)

AbstractDownload article

loanwords, loan-adverbs, adverbial expressions, Russianisms, Polish-Russian Russian-Polish languages in contact, заимствования, заимствованные наречия, наречные выражения, русизмы, польско-русские и русско-польские языковые контакты

Dominujące elementy obcojęzyczne w wybranych słowiańskich dialektach miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem dialektu miejskiego Ostrawy)

AbstractDownload article

urban dialect, language of a city, lexical borrowings, lingual contacts, urban dialects dictionaries, городской диалект, язык города, заимствования, языковые контакты, словари городских диалектов

Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny

AbstractDownload article

rossicum, Warsaw urban dialect, inter-lingual contact, intralingual loan-word, intralingual borrowing, varšavská městská mluva, interjazykový kontakt, vnitřní přejímka, vnitřní přebírání

Irena Bogoczová, "Polszczyzna za Olzą", Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa 2018, ss. 149

Download article

Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek, „Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžna mluva Těšíňanů v ČR”), „Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia)”, Ostrava 2014

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout