Articles

Joanna Nowak

Articles

Konceptualizacja doświadczenia prawnego a konceptualizacja faktów związanych z funkcjonowaniem administracji — między nauką prawa administracyjnego a nauką administracji z badań wrocławskich i włoskich administratywistów

AbstractDownload article

legal experience, administrative legal facts, administrative school of Wrocław, science of administrative law, administrative law

Pomocniczość i zrównoważony rozwój — uwarunkowania aksjologiczne na przykładzie zagospodarowania przestrzennego gminy w Republice Włoskiej

AbstractDownload article

Italy, urban planning, subsidiarity, sustainable development, axiology

Pojęcie prawa administracyjnego i nauki prawa administracyjnego w koncepcji V.E. Orlando

AbstractDownload article

administrative law, V.E. Orlando, Longchamps de Bérier, pandectists

Czas(y), zegary i „umierający” zawód… Przyczynek do kulturowej historii dwudziestowiecznego zegarmistrzostwa polskiego

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout