Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: << < 1234 > >>

Figure invisible ou le traducteur sans le savoir. Sur un aspect du discours rapporté dans les textes biomédicaux français et polonais

AbstractDownload articleDownload article

biomedical engineering, French, Polish, translation, reported speech

„Приспаний народ”. Українська національна рефлексія в ХІХ–ХХ ст.

AbstractDownload articleDownload article

sleep, national renaissance, national identity, Herderism, figures of speech

La inefabilidad de la hache. Los personajes mudos: la Charito de Los santos inocentes de Miguel Delibes y Michał Pietruszka de Kamień na kamieniu (Piedra sobre piedra) de Wiesław Myśliwski, un análisis comparativo

AbstractDownload articleDownload article

Miguel Delibes — Wiesław Myśliwski — comparative literature — speechimpaired protagonist

Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie

AbstractDownload articleDownload article

directive speech acts, indirect speech acts

Stratégie du discours rapporté dans la presse écrite polonaise dans une perspective comparative avec la presse écrite française. Cas du discours indirect

AbstractDownload articleDownload article

reported speech, discourse representation, enunciative heterogeneity, media-related speech, journalistic language in Polish newspaper

Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności

AbstractDownload articleDownload article

politeness, directive speech acts, face threatening acts, politeness strategies

Operatory komunikacyjne w  przemówieniu sądowym

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, rhetoric, persuasion, communicative operators, court speech, discourse

Dialoge als Sequenzen von Sprechakten unter besonderer Beachtung der illokutiven Partikeln

AbstractDownload articleDownload article

dialogue, illocution, particle, speech act

O językowych sposobach referowania wartościowań

AbstractDownload articleDownload article

evaluative statements, indirect speech, speech reported directly, reporting valuations, language in use, pragmatics

Media pragmalinguistics in sport reports and transmission

AbstractDownload articleDownload article

speech acts, microacts, macroacts, representatives, evaluative assertives, deliberative acts, modal acts, linguistic acts, locution, illocution, perlocution, illocution bundle, sports transmission, one-act pragmatics, multi-act pragmatics, relations pragmatics, pragmatic-communication routine, seducing with eloquence, commentator duos

Perswazyjność komunikatu rytuału/ekspresji — przemówienie publiczne

AbstractDownload articleDownload article

style, persuasion, ritual/expressive communication, public speech, rhetoric strategies, styl, perswazja, komunikat rytuału/ekspresji, przemówienie, strategia retoryczna

Językowe wyznaczniki perswazji w polskich przekładach przemówień Václava Havla lat dziewięćdziesiątych

AbstractDownload articleDownload article

Havel, persuasion, speeches, Polish language, Czech language, Havel, perswazja, przemówienia, język polski, język czeski

Go to page: << < 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout