Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Formation of Estonian broadcasting landscape 1994-2007: Experience of the transition state. Impact of the EU legislation on the Estonian television broadcasting since mid 1990s

AbstractDownload articleDownload article

Public-service broadcasting, European Union, media policy, Estonia, media market

Das europäische Integrationskonzept vor dem Hintergrund der Sprach- und Sprachenfrage

AbstractDownload articleDownload article

language policy in the European Union, languages for special purposes, multilingualism, sociolinguistics

Ze Wschodu na Zachód, czyli wielopłaszczyznowa lingwistyczna analiza dyskursu w pigułce

AbstractDownload articleDownload article

valuation, emotionality, linguistic discourse analysis, media discourse, Poland’s acces­sion to the European Union

Struktura długotrwałego bezrobocia LTU w Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

bezrobocie, wskaźnik zatrudnienia, Unia Europejska. Strategia Europa 2020, krzywa Beveridge’a, unemployment, employment rate, European Union, Europe 2020, Beveridge curve

Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kaukazem Południowym

AbstractDownload articleDownload article

foreign trade, Southern Caucasus, Association Agreement, Azerbaijan, Armenia, Georgia, European Union, handel zagraniczny, Kaukaz Południowy, umowa stowarzyszeniowa, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja, Unia Europejska

Skuteczność Unii Europejskiej w negocjacjach a gracze weto

AbstractDownload articleDownload article

negotiation, European Union, veto player, game theory, negocjacje, Unia Europejska, gracze weto, teoria gier

Zmiany uwarunkowań polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem Polski

AbstractDownload articleDownload article

politics of cohesion, Structural Funds, budget of the European Union, equation of regional imbalances, polityka spójności, fundusze strukturalne, budżet Unii Europejskiej, wyrównywanie dysproporcji regionalnych

Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson

AbstractDownload articleDownload article

purely internal situation, Åkerberg Fransson, link with EU law, application of EU law in national courts, action not entirely determined by European Union law, sytuacja czysto wewnętrzna, Åkerberg Fransson, łącznik z prawem UE, stosowanie prawa UE w sądach krajowych, działanie nie w pełni określone przepisami prawa Unii

Postulowane zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w dobie europeizacji

AbstractDownload articleDownload article

constitution, amendment, Europeanization, European Union

Prawne i ekonomiczne aspekty relacji gospodarczych Polski i Ukrainy w latach 1991−2008

AbstractDownload articleDownload article

European Union, Poland, Ukraine, law, economy, Unia Europejska, Polska, Ukraina, prawo, gospodarka

Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia

AbstractDownload articleDownload article

the rule of law, principles, administration, European Union

Instrumenty wsparcia finansowego krajów partnerskich w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

AbstractDownload articleDownload article

European Union, European Neighbourhood Policy, European Neighbourhood and Partnership Instrument, TACIS, MEDA

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout