Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Językowe wyznaczniki perswazji w polskich przekładach przemówień Václava Havla lat dziewięćdziesiątych

AbstractDownload articleDownload article

Havel, persuasion, speeches, Polish language, Czech language, Havel, perswazja, przemówienia, język polski, język czeski

Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej polityki widzianym z Polski

AbstractDownload articleDownload article

Velvet Revolution, 1989, Václav Havel, dissidents, political system reconstruction, Solidarity, unpolitical politics, Parallel Polis, Autumn of Nations, Sametová revoluce, 1989, Václav Havel, disent, rekonstrukce politického systému, Solidarita, nepolitická politika, paralelní polis, Podzim Národů

Václav Havel v Polsku

AbstractDownload articleDownload article

Václav Havel, personality, work, dramaturgy, essays, Václav Havel, osobowość, dzieło, dramaturgia, eseje

Moc bezmocných jako legitimizační vyprávění

AbstractDownload articleDownload article

Václav Havel, The Power of the Powerless, mythology, story of legitimation, narratology, Václav Havel, Moc bezmocných, Mytológie, legitimizačné vyprávanie, naratológia

Obraz stáří v moralitách raného novověku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.37

AbstractDownload articleDownload article

early modern period, human age, moralizing treatises, Bartoloměj Paprocký from Hloholy, Nathanael Vodňanský from Uračov, Havel Žalanský Phaëton, wczesna nowożytność, starość, moralitety, Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Nathanael Vodňanský z Uračova,

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout