Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123456 > >>

Kobiece ciało przez pryzmat twórczości Aleksandra Kuprina

AbstractDownload articleDownload article

woman’s body, sexuality, motherhood, misogyny, emancipation

Deutsche entlehnte Rechtstermini als Ableitungsbasen polnischer Ortsnamen

AbstractDownload articleDownload article

German-Polish word comparison, translation, loanwords, explaining paraphrase

Cele tymczasowego aresztowania a powszechność jego stosowania w praktyce sądów polskich

AbstractDownload articleDownload article

prison system, preventive arrest, population of the imprisoned

Skazani-rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmi

AbstractDownload articleDownload article

prisoner, custodial institution, imprisonment, parent, children, care, right to contacts with family

Uwagi dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności w przywięziennych Domach dla Matki i Dziecka

AbstractDownload articleDownload article

woman, custodial institution, child in custodial isolation, prison nurseries

„Nathan und seine Kinder“ von Mirjam Pressler. Adaption des dramatischen Gedichtes „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing für Kinder

AbstractDownload articleDownload article

Adaptation of the literary work, literature for children and youth, critical analysis of the literary work, comparison

Kryteria, funkcje i zakres nadzoru penitencjarnego. Uwagi na tle ogólnych pojęć kontroli i nadzoru

AbstractDownload articleDownload article

penitentiary supervision, prison system, imprisonment, convicted, penitentiary court

Młodociani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

juvenile, convict, therapeutic system, addiction, narcotic and psychotropic substances, prison sentence

Rozważania na tle art. 9 Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment order, adjourned service of a sentence, overcrowding of penal institutions, enforceability of a sentence

Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności z perspektywy problemów z ustalaniem treści i kierunku prognozy kryminologicznej

AbstractDownload articleDownload article

parole, probation, criminological forecasting, imprisonment

Prawa osób pozbawionych wolności w świetle Konstytucji RP i Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractDownload articleDownload article

rights, obligations, legal status of persons sentenced, prison sentence

Proces norymberski i powstanie warszawskie a literatura obozowa PRL

AbstractDownload articleDownload article

Nuremberg Trials, Warsaw Uprising, prison and concentration camp literature, language of power, proces norymberski, powstanie warszawskie, literatura obozowa, język władzy

Go to page: 123456 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout