Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Засоби досягнення адекватності в перекладі міжурядових польсько-укра- їнських угод

AbstractDownload articleDownload article

tłumaczenie adekwatne, transformacja, transpozycja, message tekstu, konceptualna struktura tekstu, adequate translation, transformation, transposition, text’s message, conceptual structure of text

Особенности картины мира в романе Дины Рубиной Окна

AbstractDownload articleDownload article

author, structure, reflection, keynote, Rubina, autor, struktura, refleksja, lejtmotyw

Zmiany uwarunkowań polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem Polski

AbstractDownload articleDownload article

politics of cohesion, Structural Funds, budget of the European Union, equation of regional imbalances, polityka spójności, fundusze strukturalne, budżet Unii Europejskiej, wyrównywanie dysproporcji regionalnych

Metody pomiaru kapitału społecznego jako podstawowego zasobu społeczeństwa obywatelskiego

AbstractDownload articleDownload article

kapitał społeczny, metody pomiaru, wskaźniki pomiaru kapitału społecznego, struktury społeczne, zmienne pomiarowe struktur społecznych, strukturalna analiza sieciowa, perspektywa zorientowana na aktora, social capital, methods of measuring, indicators of social capital, social structures, variables of social capital, structural analysis of networks, actor-oriented perspective

Early retirement as an action contributing to the improvement of the age structure of people employed in agriculture in Poland

AbstractDownload articleDownload article

early retirement, employment in agriculture, age structure, wczesne emerytury, zatrudnienie w rolnictwie, struktura wieku

Lexikographische Arbeitsprozesse – am Beispiel des Deutschen Fremdwörterbuchs

AbstractDownload articleDownload article

Deutsches Fremdwörterbuch, Deutsche Fremdwortlexikographie, fremdwortlexikographischen Arbeit, Lemmaauswahl, Wörterbucharbeit, Organisationsstruktur einer Wörterbuchredaktion, Deutsches Fremdwörterbuch, German loan word lexicography, day-to-day lexicographic work, selection of dictionary entries, organisational structure of a dictionary department

Zeitstufenbezug und Zeitverlaufstrukturen in den kausalen Adverbialsatzgefügen im Deutschen

AbstractDownload articleDownload article

Zeitstufenbezug, Zeitverlaufstrukturen, Kausalsätze, tense structures, time relation, subordinate causal clauses

Alternatywne połączenia logistyczne między Polską i państwami Partnerstwa Wschodniego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.5

AbstractDownload articleDownload article

Partnerstwo Wschodnie, rynek transportowy, infrastruktura transportowa, logistyka, Eastern Partnership, transport market, transport infrastructure, logistics

Kognitive Markenrepräsentationen im (inter)kulturellen Vergleich – Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei deutschen und ungarischen Verbrauchern

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.17

AbstractDownload articleDownload article

kognitive Markenrepräsentation, Markenassoziationen, kognitive Struktur, cognitive brand representation, cognitive representation, brand associations

The coordination of anti-crisis policy in the EU

AbstractDownload articleDownload article

kryzys Euro, kryzys uchodźców, program zmniejszenia wydatków rządowych, koordynacja polityki gospodarczej, reformy instytucjonalne, polityka strukturalna, dług publiczny, deficyt budżetowy, reforma bankowości, Євро криза, криза біженців, програма скорочення державних витрат, координація економічної політики, інституціональні реформи, структуральна політика, державний борг, бюджетний дефіцит. банківські реформи

Teoretyczne ujęcia konfliktu politycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.2

AbstractDownload articleDownload article

conflict, politics, rationalism, realism, structuralism, constitutionalism, konflikt, polityka, racjonalizm, realizm, strukturalizm, konstytucjonalizm

Dies- und jenseits des Flusses – Die Struktur als sinntragendes Element von Ludwig Tiecks Die Elfen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.2

AbstractDownload articleDownload article

Tieck, fairy-tale, structure, space, composition, Märchen, Struktur, Raum, Komposition

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout