Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Idea komunizmu w świetle nieznanych listów Mariana Zdziechowskiego do ukraińskiego metropolity Lwowa Andrzeja Szeptyckiego

AbstractDownload articleDownload article

Communism, Bolshevism, correspondence, pastoral letter, conservatism, Ukraine, Marian Zdziechowski, Andrzej Szeptycki

Cross-border cooperation between Ukraine and Poland

AbstractDownload articleDownload article

cross-border cooperation, Euroregion, Ukraine, Poland, EU

Problemy współczesnej gospodarki Ukrainy — analiza struktury PKB

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, GDP, Dutch disease, industrial production, metals and metal products, mining, Ukraina, PKB, choroba holenderska, produkcja przemysłowa, metale i hutnictwo, górnictwo

Критическая рефлексия коллективной памяти Украины в контексте феноменологической концепции Поля Рикёра

AbstractDownload articleDownload article

collective memory, pathology, memory, social memory, Ukraine, колективна пам’ять, патологія, пам’ять, соціальна пам’ять, Україна

Ewolucja i dewolucja pamięci historycznej na Ukrainie: II wojna światowa

AbstractDownload articleDownload article

historical memory, World War II, myth, Ukraine, историческая память, Bторая мировая война, миф, Украина

Forsowanie „języka regionalnego”. Kilka uwag na temat nowego ukraińskiego ustawodawstwa językowego

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, Ukrainian, Russian, language policy, the European Charter for Regional or Minority Languages, Україна, українська мова, російська мова, мовна політика, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин

Does Ukrainian bilingualism mean Russification?

AbstractDownload articleDownload article

contemporary bilingual Ukraine, Ukrainian language, Russian language, post-communist country, двуязычнaя современнaя Украинa, украинский язык, русский язык, посткоммунистическaя странa

Rzeczywistość posttotalitarna a sytuacja ukraińskiego słownictwa informatycznego

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian computer terminology, Russian influence, legislation, linguistic situation in Ukraine, borrowings, українська комп’ютерна лексика, російські впливи, законодавство, мовна ситуація в Україні, запозичення

Охрана прав человека в правовой системе Украины

AbstractDownload articleDownload article

rights and liberties, protection of human rights, the legal system of Ukraine

Szara strefa w gospodarce Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

shadow economy, shadow economic activities, level of shadow economy, Ukraine, shadowing, corruption, szara strefa, aktywność szarej strefy, stopa szarej strefy, Ukraina, korupcja

Prawne i ekonomiczne aspekty relacji gospodarczych Polski i Ukrainy w latach 1991−2008

AbstractDownload articleDownload article

European Union, Poland, Ukraine, law, economy, Unia Europejska, Polska, Ukraina, prawo, gospodarka

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

AbstractDownload articleDownload article

Poland, Ukraine, Association Agreement, transborder cooperation

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout