Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

„Odešly duše a zbyla těla“. Somatický rozměr lidské existence v próze Miloše Holase ve světle koncepce filozofické antropologie Maxe Schelera

AbstractDownload articleDownload article

Czech literature, naturalism, Miloš Holas, Max Scheler, body, philosophical anthropology

Осязание, обоняние и вкус как эмоциональные и эстетические десигнаты в избранных произведениях Льва Толстого

AbstractDownload articleDownload article

sensory experiences, Tolstoy’s artistic world, the process of connecting senses, Tolstoy’s anthropology, 19th-century novel

Poetyka zapachów w  świecie przedstawionym Dmitrija Mierieżkowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Merezhkovsky, anthropology, smells, poetics, world presented, Мережковский, антропология, запах, поэтика, изображенная действительность

Антропологія тілесного як модус ідентифікації українських шістдесятників

AbstractDownload articleDownload article

anthropology, sixties, physicality, heart, voice, антропология, шестидесятники, телесность, сердце, голос

Wojna a natura ludzka. Rozważania Zygmunta Freuda

AbstractDownload articleDownload article

Freud, war, anthropology, human nature, death drive (Thanatos), life instinct (Eros), culture

Zmiany wizerunkowe mężczyzny w przestrzeni lingwakulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.3

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, culture, anthropology language, man, society, sex, picture

Wizualne konstruowanie przestrzeni lokalnych jako uczestnictwo w kulturze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.11

AbstractDownload articleDownload article

ontology, anthropology, visual, space, town, participation in culture, photography

Kompendium nie tylko dla pasjonatów gier fabularnych (Recenzja: „Gry fabularne. Kultura — praktyki — konteksty”, red. Robert Dudziński, Anna Wróblewska, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016, ss. 120)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.24

Download articleDownload article

gry fabularne, system rozrywkowy, antropologia, uniwersum, nowelizacja gier, role-playing games, system of entertainment, anthropology, the Universe, novelization of games

Geneza antropologii politycznej Carla Schmitta

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.4

AbstractDownload articleDownload article

Carl Schmitt, political anthropology, political theory, authoritarianism, dictatorship

Antropodoksa polityczna jako kategoria teoretyczna i przedmiot badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.2

AbstractDownload articleDownload article

anthropodoxis, folk anthropology, narrative, common-knowledge, human nature, folk psychology, antropodoksa, antropologia potoczna, narracja, wiedza potoczna, natura ludzka, psychologia potoczna

Антропология святителя Викторина Петавийского: употребление терминов ,,homo”, ,,Adam” и ,,secundus homo”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.9

AbstractDownload articleDownload article

anthropology, saint Victorinus of Poetovio, treatise On the Creation of the World, Commentary on the Apocalypse, the sixth day of creation, the first man, антропологiя, святитель Вiкторин Петавiйський, трактат Про створення свiту, Тлумачення Апокалiпсису, шостий день творiння, перша людина

Как умирает другой. Художественная антропология смерти в творчестве Вацлава Серошевского (на материале произведений: „На краю лесов и Предел скорби”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.18

AbstractDownload articleDownload article

ethnic group, the Other, anthropology of death, grupa etniczna, Inny, antropologia śmierci

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout