Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

OBRAZY NA WYGNANIU? Literackie reinterpretacje dzieł malarskich

AbstractDownload articleDownload article

obraz, dzieło malarskie, literatura, interpretacja, reinterpretacja, byt literacki, picture, painting, literature, interpretation, reinterpretation, literary existence

„Походкой щеголеватого пророка…” Образы стариков в эпосе Фазиля Искандера „Сандро из Чегема”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.20

AbstractDownload articleDownload article

Fazil Iskander, Sandro from Chegem, the image of an old man, a patriarchal world, the moral norm, the principle “gay relativity of life”, Sandro z Czegemu, obraz starca, świat patriarchalny, norma moralna, zasada „wesołej względności bytu”

Obraz starości w późnej twórczości poetyckiej Jaroslava Seiferta („Morový sloup”, „Deštník z Piccadilly”, „Býti básníkem”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.44

AbstractDownload articleDownload article

Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metaphors, linguistic picture of the world, old age, Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metafora, jazykový obraz světa, stáří

Konceptualizacja idei ochrony dziedzictwa europejskiego Wspólnoty Europejskiej jako fundament ustaleń art. 128 traktatu z Maastricht

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.5

AbstractDownload articleDownload article

dziedzictwo kulturowe, zabytki, pamięć zbiorowa, tożsamość, polityki europejskie, cultural heritage, monuments, collective memory, identity, European policies

Skutki prawne kontroli przedsiębiorcy prowadzonej z naruszeniem zasad kontroli

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.41

AbstractDownload articleDownload article

entrepreneur inspection, principles for entrepreneur’s business inspection, liability of the state, the “fruit of the poisonous tree” principle, limitations to use of illegally obtained evidence, kontrola przedsiębiorcy, zasady prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy, odpowiedzialność odszkodowawcza państwa, zasada owocu zatrutego drzewa, ograniczenia wykorzystania nielegalnie zdobytych dowodów

Смерть как событие повседневности в творчестве Алексея Ремизова и Василия Розанова

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.22

AbstractDownload articleDownload article

mysticism of everyday life, being, absurd, Russian philosophical thought, literature of the Silver Age, mistycyzm codzienności, byt, absurd, rosyjska myśl filozoficzna, literatura srebrnego wieku

Między roszadą a niebytem. Milana Kundery wadzenie się ze śmiercią

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.29

AbstractDownload articleDownload article

being-to-death, ellipsis, castling move, extension, excedence, non-existence, směřování ke smrti, elipsa, rošáda, extenze, excedence, nebyti

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout