Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a wspólnotowe reguły konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

services on general economic interest, regulations, liberalisation of post and energy sectors, EC competition law

EU regulatory framework and the political economy of terrestrial digitalisation in Slovakia Contributors' biographies

AbstractDownload articleDownload article

EU, terrestrial television digitalisation, political and economic infl uences, regulation of ownership and competition, deregulation, digital law, Slovakia, Czech Republic

Korelacje pomiędzy prawem ochrony konsumentów i polityką konkurencji Unii Europejskiej. System rynkowy w praktyce funkcjonowania współczesnej gospodarki

AbstractDownload articleDownload article

consumer protection, competition policy

Prawne granice reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

advertising, forbidden and unfair advertising, act of unfair competition, misleading advertising, product placement

Obsadzanie stanowisk prokuratorskich w drodze konkursu w trybie art. 14b ustawy o prokuraturze

AbstractDownload articleDownload article

prosecutor post, competition, filling of the post, Prosecution Service Act

Problemy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

European integration, EU competition policy, internal market, state aid, international trade, integracja europejska, polityka konkurencji UE, rynek wewnętrzny, pomoc państwa, handel międzynarodowy

Transport lotniczy jako usługa użyteczności publicznej — analiza unijnego modelu regulacji

AbstractDownload articleDownload article

air transport, public service obligation, services of general economic interest, EU law, competition law

Zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE przez krajowe organy antymonopolowe w  sytuacji, gdy porozumienie ograniczające konkurencję spełnia kryteria de minimis, a  konkurencja zostaje w  znacznym stopniu ograniczona — glosa do orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia

AbstractDownload articleDownload article

anticompetitive agreements, concerted practice, agreements of minor importance, national competition authorities, restriction on competition

Quelques réflexions sur l’amitié sur l’exemple de „Becket ou l’honneur de Dieu” de Jean Anouilh

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.64.9

AbstractDownload articleDownload article

friendship, dominance, competition

Zwolnienie od danin publicznych w świetle traktatowego zakazu przyznawania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pomocy publicznej niektórym przedsiębiorstwom

AbstractDownload articleDownload article

selektywna pomoc, zagrożenie dla konkurencji i wymiany handlowej, wiążący charakter wyroków Trybunału Sprawiedliwości, State aid, selective nature, the threat to competition and trade, referring court, the binding nature of the judgments

The impact of generic medicines on the European pharmaceutical market: The example of Poland

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.20

AbstractDownload articleDownload article

generic medicines, monopoly, competition, patented drug, market access, social value

Prawne formy podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wybrane aspekty

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.7

AbstractDownload articleDownload article

health care, medical services organization, medical services activity, economic activity, entrepreneur, non-entrepreneur, competition, ochrona zdrowia, podmiot leczniczy, działalność lecznicza, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, nieprzedsiębiorca, konkurencja

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout