Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako przejaw zapobiegania patologii w obrocie gospodarczym

AbstractDownload articleDownload article

corruption, public procurement

La corruption dans l’approche économique

AbstractDownload articleDownload article

corruption, economy, pathology of the economic life

Szara strefa w gospodarce Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

shadow economy, shadow economic activities, level of shadow economy, Ukraine, shadowing, corruption, szara strefa, aktywność szarej strefy, stopa szarej strefy, Ukraina, korupcja

Kodeksowe i pozakodeksowe określenie sankcji karnych związanych z penalizacją przestępstw korupcyjnych

AbstractDownload articleDownload article

corruption, penal sanctions, criminal law, corruption crimes, anti-corruption, penal code, economic criminal law, korupcja, sankcje karne, przestępstwa korupcyjne, prawo karne, kodeks karny, prawo antykorupcyjne, prawo karne gospodarcze

Możliwości i bariery akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej: wybrane aspekty

AbstractDownload articleDownload article

akcesja, geopolityczne położenie, korupcja, zróżnicowanie regionalne, accession, geopolitical situation, corruption, regional differences

Історичні передумови виникнення та розвитку корупції як антисоціального явища

AbstractDownload articleDownload article

corruption, official, gift, bribe, korupcja, urzędnik, prezent, łapówka

Масовість як характерна ознака корупції в Україні

AbstractDownload articleDownload article

massive involvement, massive involvement in corrupt criminality, acceptable level of corruption, corruption control strategy, korupcja; masowość korupcji, przestępczość korupcyjna, dopuszczalny poziom korupcji, strategia zwalczania korupcji

Privatisierung der Strafverfolgung — Königsweg oder Irrweg?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.28

AbstractDownload articleDownload article

privatization of criminal proceeding, criminal prosecution, private investigations, economic crimes, corruption, Transnational Criminal Prosecution

Процесуальні проблеми діяльності Національного антикорупційного бюро України

AbstractDownload articleDownload article

postępowanie karne, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukirainy, kompetencje organów ścigania, dowody, criminal proceedings, National Anti-Corruption Bureau, competence, evidence

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.6

AbstractDownload articleDownload article

anti-corruption procedures, transparency of public life, entrepreneurs, public sector entities, procedury antykorupcyjne, jawność życia publicznego, przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout