Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123456 > >>

Пластическая выразительность героев Федора Достоевского (по романам Преступление и наказание и Идиот)

AbstractDownload articleDownload article

Dostoevsky, theatrality, corporeality, Crime and Punishment, The Idiot

Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

AbstractDownload articleDownload article

juvenile, fiscal crime, fiscal misdemeanor

Uwagi o przestępstwie uprzywilejowanym z perspektywy dzieciobójstwa

AbstractDownload articleDownload article

Penal Code, crime of infanticide, emotional disturbance, labour, psyche of a woman

Społeczeństwo polskie jako odbiorca informacji o sprawach karnych. Wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

judicial sentencing, criminal judgments, media and crime, general prevention, functions of the punishment, legal awareness of the society

Nawiązka z art. 46 § 2 k.k. orzekana zamiast obowiązku naprawienia szkody

AbstractDownload articleDownload article

exemplary damages, remedying damage, compensation, crime

Z problematyki czynów przepołowionych

AbstractDownload articleDownload article

petty crimes, hybrid offences, misdemeanors

O kwalifikowanych typach zabójstwa we francuskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

homicide, aggravated crime, premeditated murder

Funkcje ustawowej defi nicji przygotowania do przestępstwa. Zarys problematyki

AbstractDownload articleDownload article

preparation of crime, attempt, rules of legal interpretation

Wybrane aspekty probacyjnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

AbstractDownload articleDownload article

remedying of harm, probative measures, probation, crime

Korzyści pochodzące z popełnienia czynu zabronionego i ich legalizacja

AbstractDownload articleDownload article

proceeds from prohibited activity, money laundering, crime under Article 299 of the Criminal Code, economic crime

Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia w przypadku uduszenia gwałtownego

AbstractDownload articleDownload article

inspection of the corpse, crime scene investigation, hanging, strangulation, suffocation

Stosowanie środków zabezpieczających wobec sprawców czynów karalnych popełnianych w  ramach poszczególnych form stadialnych i zjawiskowych

AbstractDownload articleDownload article

preventive measures, stages in the commission of a  crime, forms of criminalliability

Go to page: 123456 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout