Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Karnoprocesowa ochrona małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności — kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.6

AbstractDownload articleDownload article

protection of a minor victim, examination of the minor, crimes against sexual freedom and morality, secondary victimisation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout