Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

W kwestii kolizji art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego i art. 6 Prawa o adwokaturze

AbstractDownload articleDownload article

legal professional privilege, advocate, Code of Criminal Procedure, Rules of Professional Ethics, inadmissible evidence, confl ict of legal rules, witness

Z problematyki obrony obligatoryjnej w świetle nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego z dnia 16 września 2011 r.

AbstractDownload articleDownload article

Executive Criminal Code, Code of Criminal Procedure, mandatory defence, conditions, analysis

Konstrukcja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w aspekcie fundamentalnej zasady porządku prawnego — prawa do obrony

AbstractDownload articleDownload article

collective bodies, criminal liability, right to defence, criminal procedure, access to case files

Konsensualny charakter procedury jako konstytutywna cecha ADR

AbstractDownload articleDownload article

methods of ADR, civil procedure, criminal procedure, administrative procedure

Właściwość sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928–1939

AbstractDownload articleDownload article

jurisdiction in criminal cases, criminal case, Code of Criminal Procedure, disputes of jurisdiction

Obrona z urzędu w stadium wykonawczym w świetle projektu ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

AbstractDownload articleDownload article

Executive Criminal Code, Code of Criminal Procedure, amendment, legal assistance, public defence, public defender, analysis

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout