Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Why Sextus? The Pros logikous as Reliable Source for Gorgias’ Peri tou me ontos

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.1.6

AbstractDownload articleDownload article

Gorgias, De Melisso Xenophane Gorgia, Sextus Empiricus, Peri tou mē ontos, demonstrative reasoning

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout