Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Pragmalinguistical analysis of the discourse of persuasion/dissuasion

AbstractDownload articleDownload article

psycholingwistyka, język rosyjski, ocena emocjonalna, wpływ, środki językowe, eksperyment

Econometric research of interdependence of major macroeconomic indicators of the Republic of Poland and indicators of the country’s households

AbstractDownload articleDownload article

household, macro indicator, econometric model, system of simultaneous equations, imitational experiment, gospodarstwo domowe, makro wskaźnik, model ekonometryczny, system jednoczesnych równań, naśladowczy eksperyment

Medycyna w literaturze science fiction: od utopii poprzez fikcję ku nadziei (Recenzja: Henry G. Stratmann, „Using Medicine in Science Fiction. The SF Writer’s Guide to Human Biology”, Springer International Publishing, New York-London 2016, ss. 556)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.20

Download articleDownload article

medycyna, science fiction, eksploracja kosmosu, eksperymenty medyczne, practice medicine, science fiction, space exploration, medical experiments

Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.5

AbstractDownload articleDownload article

clinical trial, medical experiment, randomization, ethics, medical criminal law, badanie kliniczne, eksperyment medyczny, randomizacja, etyka, lekarskie prawo karne

Czy Bruno Latour testuje Rema Koolhaasa i co z tego dla nowej humanistyki wynika?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.7

AbstractDownload articleDownload article

critical design, architecture, materiality, new humanities, experiment, krytyczne projektowanie, architektura, materialność, nowa humanistyka, eksperyment

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout