Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Emigracja z Nadodrza Środkowego do Australii Południowej w XIX wieku. Zarys problematyki

AbstractDownload articleDownload article

demografia, emigracja, Nadodrze Środkowe, Australia, wiek 19.

Когнитивная метафора как один из способов вербализации эмотивных концептов

AbstractDownload articleDownload article

Joseph Brodsky, emigration, contemporary Russian poetry, cognitive metaphor, Iosif Brodski, emigracja, współczesna poezja rosyjska, metafora kognitywna

Uwarunkowania i przebieg emigracji Polaków przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

emigracja, Unia Europejska, mobilność wewnątrzunijna, transformacja, integracja, emigration, European Union, intra-EU mobility, transformation, integration

Тема смерти в творчестве Леонида Зурова

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.28

AbstractDownload articleDownload article

Leonid Zurov, Russian Literature Abroad, Young Emigration, death, war, Leonid Zurow, literatura emigracji rosyjskiej, młoda emigracja, śmierć, wojna

Migrujące rzeczy. Pamiątki po zmarłych w doświadczeniu polskich emigrantów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.4

AbstractDownload articleDownload article

memorabilia, stuff, emigration, the dead, touch, axiosemiosis, pamiątka, rzeczy, emigracja, zmarli, dotyk, aksjosemioza

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout