Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Ciało cierpiące i upokorzone. Doświadczenie cielesności i projekt kobiecości niemęskocentrycznej w prozie i eseistyce Slavenki Drakulić, Dubravki Ugrešić i Vedrany Rudan

AbstractDownload articleDownload article

experience of bodiliness, non-male-centric femininity, new Croatian prose, Slavenka Drakulić, Dubravka Ugrešić, Vedrana Rudan

Zygmunt Krasińskis Umgang mit der deutschen Literatur. Ein Beitrag zum deutsch-polnischen romantischen Kulturtransfer nach 1830

AbstractDownload articleDownload article

culture transfer, inspiration, aesthetic experience, reception

Przebudzenie z melancholii. Projekat Lazarus Aleksandra Hemona

AbstractDownload articleDownload article

experience, melancholy, dream, loss, awakening, self-knowledge, duality, despair, memory, appearance

Осязание, обоняние и вкус как эмоциональные и эстетические десигнаты в избранных произведениях Льва Толстого

AbstractDownload articleDownload article

sensory experiences, Tolstoy’s artistic world, the process of connecting senses, Tolstoy’s anthropology, 19th-century novel

Intersubjektivität und Sprachverarbeitung

AbstractDownload articleDownload article

intersubjective experience, mirror neurons, language acquisition, language processing

«Выразить невыразимое» — стремление описать впечатления от концентрационного лагеря Аушвиц (на основании избранных произведений, написанных на польском языке)

AbstractDownload articleDownload article

concentration camp, Auschwitz, experience, inexpressibility, eye-witnesses, koncentrační tábor, Osvětim, zážitky, nevyjádřitelnost, očité svědectví

Doznanie estetyczne vs zagrożenie egzystencji. Dwa niezwykłe przykłady

Download articleDownload article

góry, krajobraz, doznanie estetyczne, wspomnienia, liryka, mountains, landscape, aesthetic experience, memories, lyric poetry,

Estetyka Chmur

AbstractDownload articleDownload article

chmura, przedstawienie i symbolika chmur, wzniosłość, doświadczenie estetyczne, cloud, presentation of clouds, the symbols of clouds, grandeur, aesthetic experience

„Bez pamięci” — od doświadczenia pokoleniowego po różnorodności wspomnień (na wybranych przykładach dramatów i filmów polskich)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.2

AbstractDownload articleDownload article

Polish drama after 1989, memory, generational experience, польская драматургия после 1989 года, память, поколенческий опыт

Podmiot doznający — experiencer w strukturach gramatycznych języka bułgarskiego na tle polszczyzny

AbstractDownload articleDownload article

Polish-Bulgarian contrastive analysis, experiencer, blends, profiling, trajector, landmark, prototypes theorie, conventional imagery, viewing metaphor

Фольклорный образ старости как культурный код

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.2

AbstractDownload articleDownload article

cultural code, folklore, poetic age, sacred, wisdom, experience, kod kulturowy, folklor, poetyka starości, sakralność, mądrość, doświadczenie

Między nobilitacją a deprecjacją. Ideologiczne kody postrzegania starości w dziewiętnastowiecznej literaturze czeskiej (przypadek Karla Václava Raisa)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.41

AbstractDownload articleDownload article

experience, tradition, memory, ideology, National Revival, zkušenost, tradice, paměť, ideologie, Národní obrození

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout