Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Przegląd doświadczeń europejskich i światowych w procesie pomiaru efektywności wykorzystania zasobów publicznego szkolnictwa wyższego

AbstractDownload articleDownload article

public higher education, public resources, education finance, efficiency, DEA method

An analysis of sources of financing public and non-public higher education in Poland in 2004–2009

AbstractDownload articleDownload article

public and non-public higher education, revenues from didactic activity, revenues from research activity

Uczestnictwo nauczyciela akademickiego w pracach organizacyjnych uczelni wyższej

AbstractDownload articleDownload article

science workers, higher education, academic teachers, organizational duties, labour law

Rozwój koncepcji przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie rozwiązań amerykańskich

AbstractDownload articleDownload article

szkolnictwo wyższe, przedsiębiorczość akademicka, Stany Zjednoczone, uniwersytet, polityka publiczna, higher education, academic entrepreneurship, United States, university, public policy

Studenci niepełnosprawni na publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych

AbstractDownload articleDownload article

the disabled, higher education, public higher education institutions, private higher education institutions, osoby niepełnosprawne, studia wyższe, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne

Charakter prawny dyplomu ukończenia studiów wyższych w świetle nowelizacji art. 167 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym

AbstractDownload articleDownload article

higher education diploma, national document, Tertiary Education Minister, ordinance, university

Polityka wobec finansowania edukacji wyższej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.3

AbstractDownload articleDownload article

higher education, education financing, paid studies, tuition free studies, szkolnictwo wyższe, finansowanie edukacji, studia odpłatne, studia nieodpłatne

Miejsce i zadania Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w układzie uczelnia–System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.8

AbstractDownload articleDownload article

Poznań University of Life Sciences, Main Library of the Poznań University of Life Sciences, Information system for higher education POL-on, Reporting Module of Polish Scholarly Bibliography

Welke didactische aanpak voor vt-vertaalcolleges in het universitaire vreemdetalenonderwijs?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-0716.28.8

AbstractDownload articleDownload article

foreign language teaching, didactics of translation, higher education, teaching model

Efektywność akademickich klubów sportowych funkcjonujących w szkolnictwie wyższym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.2.1

AbstractDownload articleDownload article

sports clubs, academic clubs, sport, higher education, academic sports association

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout