Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Franz Joseph I. erinnern oder „Das Imperium schlägt zurück“

AbstractDownload articleDownload article

Emperor, Franz Joseph I, reception, historical science, icon, culture

„Slušie-li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm“: Snář mistra Vavřince vkontextu středověké snové nauky

AbstractDownload article

dreams, Middle Ages, Bohemia, Oneirocriticon of Achmet, Laurentius de Březová

Beschriebene Bilder — bebilderte Sprache. Zur Materialität und Medialität von Sprache-Bild-Texten am Beispiel von deutschen Demotivatoren

AbstractDownload articleDownload article

verbal-iconic text, materiality of language, text linguistics, picture linguistics

Dzięki bogu jestem kobietą! Beaty Ewy Białeckiej genderowe dialogi z ikonografią chrześcijańską

AbstractDownload articleDownload article

Beata Ewa Białecka, painting, post-feminism, dialog with Christian iconography, redefinition of sex roles, Беата Эва Биалэцка, живопись, постфеминизм, диалог с христианской иконографией, переосмысление половых ролей

Ars est recta ratio factibilium. Rzecz o własnościach perswazyjnych wybranej średniowiecznej ikonografi i religijnej

AbstractDownload articleDownload article

persuasion, art, iconic communication, Middle Ages, mysticism, perswazja, sztuka, komunikat ikoniczny, średniowiecze, mistyka

Formalne i semantyczne aspekty eksperymentów graficznych ze strukturą wyrazu. Analiza na przykładzie tytułów prasowych

AbstractDownload articleDownload article

word structure, graphic experiment, iconicity, conceptual blend, newspaper headline

FROM ICONIC VACANCY TO SOCIAL IMAGINATION Toward Jochen Gerz’s The Square of the European Promise in Bochum1

AbstractDownload articleDownload article

wyobraźnia społeczna, brak obrazu, zakaz obrazowania, obraz, sztuka, social imagination, iconic vacancy, iconic interdiction, image, art

Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego („Leksikon Yumitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.1

AbstractDownload articleDownload article

Yugo-nostalgia, encyclopedic discourse, lexicon, image, text, Jugonostalgija, enciklopedijski diskurs, leksikon, slika

Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.10

AbstractDownload articleDownload article

the Ukrainian language, IT lexicon, hardware, computer shop pricing list, українська мова, комп’ютерна лексика, хардвер, прайс-листи комп’ю- терних магазинів

Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.3

AbstractDownload articleDownload article

decommunisation, onomasticon, proper names landscape, urbonymy, dekomunizacja, onomastykon, krajobraz proprialny, urbanonimy

Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.40

AbstractDownload articleDownload article

sociolect, sports lexicon, word formation processes, univerbation, semantic derivation, socjolekt, leksyka sportowa, sposoby słowotwórcze, uniwerbizacja, derywacja semantyczna

Spektakularność fotografii

AbstractDownload articleDownload article

Iconsosphere, history and theory of photography, cultural communication, cultural competence

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout