Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Izabela Lutosławska: escritora, traductora, publicista Recepciones mutuas

AbstractDownload articleDownload article

Izabela Lutosławska, woman in society, “catholic novel” in the 20th century, nationalist ideology, Polish-Spanish relations

Recepción en Espana, poética e ideología de los relatos de Henryk Sienkiewicz

AbstractDownload articleDownload article

Henryk Sienkiewicz, short stories, reception in Spain, writings of Emilia Pardo Bazán, poetics and ideology of positivism

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii)

AbstractDownload articleDownload article

dream, falling asleep, leaving, motif, literature, ideology, Serbian hagiography, text, life, death, miracles

Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnicze książek z lat 1948–1956

AbstractDownload articleDownload article

children’s literature, youth literature, preventive censorship, ideology, newspeak, socialist Realism, book market

Перейменування вулиць Києва: тоталітарна спадщина і сучасність

AbstractDownload articleDownload article

Bolshevist ideology, toponymical policy, renaming, streets, Kyiv, большевистская идеология, топонимическая политика, переименование, улицы, Киев

Міфологізація мовної дійсності в Україні

AbstractDownload articleDownload article

language situation, ideology, language policies, myths, manipulation, языковая ситуация, идеология, языковая политика, мифы, манипуляции

Studium analogii między postkomunizmem a postkolonializmem

AbstractDownload articleDownload article

postcolonialism, postcommunism, subaltern studies, identity, ideology, постколоніалізм, посткомунізм, subaltern studies, ідентичність, ідеологія

Wpływ perswazji na styl określania: kreowanie postaci kosmopolityzmu przez słowniki

AbstractDownload articleDownload article

cosmopolitanism, ideology, lexicography, dictionaries, definitions, newspeak, persuasion, kosmopolityzm, ideologia, leksykografia, słowniki, definicje, nowomowa, perswazja

Dyskursywne konstruowanie wizerunku władzy przez współczesną polską prawicę (wokół reformy emerytalnej i Euro 2012)

AbstractDownload articleDownload article

discourse analysis, discursive image of the world, ideology, power

Legitymizacja władzy w okresie gomułkowskim — symbole, wyobrażenia, praktyki. Analiza wybranych narracji towarzyszących programowi obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1956–1966)

AbstractDownload articleDownload article

Polish Peopleʼs Republic, legitimation of power, ideology, identity

Textos introductorios a Krótka relacja o wyniszczeniu Indian: su carga ideológica y su posible influencia en la lectura del texto meta

AbstractDownload articleDownload article

ideology, paratexts, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, patronage

„Wstrzymaj się chwilo! Ty jesteś tak piękną!” Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.15

AbstractDownload articleDownload article

the faustian motif, transcendence, ideology, youth, old age, Фауст, трансцендентность, идеология, молодость, старость

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout