Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Journals:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Nauczanie języka polskiego na Uniwersytecie Wrocławskim w czasach Władysława Nehringa

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, nauczanie języka polskiego jako obcego, glottodydaktyka, podręczniki do języka polskiego jako obcego

Władysław Nehring jako edytor tekstów staropolskich

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, historia języka polskiego, edytor tekstów

Władysław Nehring jako filolog i historyk języka polskiego

AbstractDownload articleDownload article

historia slawistyki, historia języka polskiego, filologia staropolska, edytorstwo naukowe

Pragmalinguistical analysis of the discourse of persuasion/dissuasion

AbstractDownload articleDownload article

psycholingwistyka, język rosyjski, ocena emocjonalna, wpływ, środki językowe, eksperyment

Koncepcja podmiotu retorycznego jako narzędzie badania języka i retoryki władzy

AbstractDownload articleDownload article

rethorical subject, language of politics, power, mass media, public debate, podmiot retoryczny, język polityki, władza, media masowe, debata publiczna

Władza płci w perspektywie komunikacyjnej

AbstractDownload articleDownload article

gender, language, postgenderism, power, discourse, płeć, język, postpłciowość, władza, dyskurs

Językowe wykładniki władzy w urzędzie

AbstractDownload articleDownload article

official discourse, language indicators of power, directiveness, dyskurs urzędowy, językowe wykładniki władztwa, dyrektywność

Konceptualizacje pojęcia „władza” w tekstach polskiego dyskursu ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego

AbstractDownload articleDownload article

discourse, religious discourse, religious language, language of power, corpus linguistics, discursive image of the world, profiling, perspective, dyskurs, dyskurs wyznaniowy, język religijny, język władzy, językoznawstwo korpusowe, dyskursywny obraz świata, profilowanie, perspektywa

Proces norymberski i powstanie warszawskie a literatura obozowa PRL

AbstractDownload articleDownload article

Nuremberg Trials, Warsaw Uprising, prison and concentration camp literature, language of power, proces norymberski, powstanie warszawskie, literatura obozowa, język władzy

Kilka uwag o problematyce komunikatywności tekstów prawnych

AbstractDownload articleDownload article

legal language, creation of law, legal writing, flexibility of law, precision of law, clarity of law, articulateness of law, legislator, język prawny, język prawa, tworzenie prawa, legislacja, język ustaw, elastyczność, jasność, zrozumiałość, komunikatywność ustawodawca, kompetencja językowa

Kategorie komunikacyjne jako wyznaczniki stylów wystąpień publicznych

AbstractDownload articleDownload article

style, the language of politics, rhetoric, public communication, styl, język polityki, retoryka, komunikacja publiczna

Perswazyjność pierwszych polskich tekstów politycznych na przykładzie wypowiedzi posłów sejmu 1548 roku na temat ożenku króla

AbstractDownload articleDownload article

parliamentary address, persuasion, rhetorics, language style, pragmatic stylistics, mowa sejmowa, perswazja, retoryka, styl językowy, stylistyka pragmatyczna

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout