Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Studium retoryczne dwóch stylów przywództwa w "Dyrygencie" Andrzeja Wajdy

AbstractDownload articleDownload article

rhetorical analysis, film, A. Wajda, communication styles, leadership styles, metaphor, personalism, analiza retoryczna, style komunikacji, style przywództwa, metafora, personalizm

Когнитивная метафора как один из способов вербализации эмотивных концептов

AbstractDownload articleDownload article

Joseph Brodsky, emigration, contemporary Russian poetry, cognitive metaphor, Iosif Brodski, emigracja, współczesna poezja rosyjska, metafora kognitywna

Obraz starości w późnej twórczości poetyckiej Jaroslava Seiferta („Morový sloup”, „Deštník z Piccadilly”, „Býti básníkem”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.44

AbstractDownload articleDownload article

Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metaphors, linguistic picture of the world, old age, Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metafora, jazykový obraz světa, stáří

Koncept wojna w kronikach Bukowiny: dzienniku Iwana Bażanskiego oraz bukowińskim kalendarzu prawosławnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.11

AbstractDownload articleDownload article

cognitive metaphor, linguistic and cultural unit, cognitive linguistic, metaphoric model, metafora kognitywna, lingwokulturemy, koncept, lingwistyka kognitywna, model metafory, metafora kognitywna, lingwokulturemy, koncept, lingwistyka kognitywna, model metafory

Centrum i peryferie w „oddolnych” narracjach wojennych z przedmieść Warszawy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.12

AbstractDownload articleDownload article

Warsaw, Warsaw Uprising, suburbs, metaphor, Warszawa, powstanie warszawskie, przedmieścia, metafora

Litewka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.2

AbstractDownload articleDownload article

ontic state, object of mimetic representation, story, metaphor, quality, value, transcendence, human world, status ontyczny, przedmiot naśladowczego przedstawienia, opowieść, metafora, jakość, wartość, transcendencja, świat człowieka

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout