Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Чуттєве сприйняття романів Олеся Ульяненка

AbstractDownload articleDownload article

sensory perception, contemporary Ukrainian prose, transgression in literature, novel, violent metaphors, percepcja zmysłowa, współczesna ukraińska proza, transgresja w literatu­rze, powieść, brutalna metaforyka

Stylizacja mocy. Perswazyjność gatunków mowy

AbstractDownload articleDownload article

style, social relations, social roles, metaphores, new genres, styl, relacje społeczne, role społeczne, metafory, nowe gatunki

Prožitek a reflexe stáří ve vybraných prózách Bohumila Hrabala ze 70. let

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.48

AbstractDownload articleDownload article

Bohumil Hrabal, 70s Czech fiction, literary representation of youth and old age, metaphors of human life, memory and perception of literary character, česká próza 70. rokov, literárna reprezentácia mladosti a staroby, metafory ľudského života, pamäť a vnímanie literárnej postavy

Wojna w języku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.1

AbstractDownload articleDownload article

image of war in language, semantic analysis, lexicography, war-related metaphors, obraz wojny w języku, analiza semantyczna, leksykologia, metaforyka wojenna

Polemika religijna jako wojna w wypowiedziach szesnasto- i siedemnastowiecznych autorów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.3

AbstractDownload articleDownload article

religious polemics, religious language, Reformation, Counter-Reformation, military metaphorics, polemiki religijne, język religijny, reformacja, kontrreformacja, metaforyka militarna

Koncept wojna w kronikach Bukowiny: dzienniku Iwana Bażanskiego oraz bukowińskim kalendarzu prawosławnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.11

AbstractDownload articleDownload article

cognitive metaphor, linguistic and cultural unit, cognitive linguistic, metaphoric model, metafora kognitywna, lingwokulturemy, koncept, lingwistyka kognitywna, model metafory, metafora kognitywna, lingwokulturemy, koncept, lingwistyka kognitywna, model metafory

Sport jako wojna — na przykładzie telewizyjnych transmisji sportowych z meczów piłki nożnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.8

AbstractDownload articleDownload article

sports broadcasting, sports on TV, visual means, war metaphor, telewizyjna transmisja sportowa, sport w telewizji, środki wizualne, metaforyka wojenna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout