Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Большая деревня или город особого рода? Русская урбанистика как пример диалога и контрапункта

AbstractDownload articleDownload article

urbanism, rusticity, wild nature, Russia — history, Western Europe — history, Bachtin’s principle of dialogue

Czynności procesowe stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

procedural act, party, legal process, court, administration, facultative nature, removability

Poświadczenie podpisu w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

certification of signatures, authenticity of signatures, official certification of signatures, active participation of a party in administrative proceedings, powers of a public administration agency

Odwołalność czynności cofnięcia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

procedural act, complaint, legal process, court, administration, facultative nature, removability

Kara pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe — uwagi co do jej ostatecznego charakteru

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, Fiscal Penal Code, ultimate nature, recidivism in fiscal penal law

Wojna a natura ludzka. Rozważania Zygmunta Freuda

AbstractDownload articleDownload article

Freud, war, anthropology, human nature, death drive (Thanatos), life instinct (Eros), culture

Image Metaphors in Thoreauʼs Descriptions of Nature

AbstractDownload articleDownload article

Thoreau, nature, metaphor

Zrównoważony rozwój w planowaniu przestrzennym a Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

AbstractDownload articleDownload article

Nature 2000, sustainable development, spatial planning, plan of protection tasks, conflict of law

Przegląd metod badawczych wykorzystywanych w badaniach pisma ręcznego w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

handwriting, handwriting research methods, expert study, expert opinion, long texts, short texts, signatures

Fłojera grała pierwsza. Muzyka w Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza a muzyka huculska

AbstractDownload articleDownload article

Karpaty, Huculszczyzna, tradycja, muzyka, przyroda, Carpathians, Hutsul, tradition, music, nature

Orfeusz w piekle obrazu (szkic niedokończony)

AbstractDownload articleDownload article

mit, Orfeusz, obraz, natura poznania, sztuka, literatura, myth, Orpheus, painting, nature of knowledge, art, literature

Oko i słowo (Wizje powieściowe w pamięci społecznej)

AbstractDownload articleDownload article

narracja, reintrpretacja, obraz, natura obrazu, strategia obrazu, literatura, narration, reinterpretation, image, nature of images, literature

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout