Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Телесните жестове и техният контекст в съвременната българска лирика

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

contemporary Bulgarian poetry, corporeality, transformation of the literary paradigm

Bediener-, bedienungs-, bedienfreundlich: Zu Wortbildungen mit dem Zweitglied -freundlich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

paradigmatic relations of productive adjectival second elements, complementary distribution, antonymic relations

Ukraińska rekonkwista: „archeologia” pewnego hasła

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

post-totalitarian trauma, nativism, modernization, imperial paradigm, national identity, посттоталитарная травма, нативизм, модернизация, имперская парадигма, национальная идентичность

Truth, reality and science in the views of American pragmatists with regard to Charles S. Peirce and William James

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

pragmatism, truth, science, scientism, Ch. Peirce, W. James, paradigm, conventionality, usability, pragmatyzm, prawda, nauka, naukowość, Ch. Peirce, W. James, paradygmat, konwencjonalność, użyteczność

Three paradigms of journalistic objectivity in Slovenian press history

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

journalism, news, objectivity, paradigm, history, Slovenia

Filozoficzne ramy i przesłanki zróżnicowania podejścia interpretacjonistycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

interpretive approach, apriorism, anti-Cartesianism, antinaturalism, constructivism, paradigm, podejście interpretacjonistyczne, aprioryzm, antykartezjanizm, antynaturalizm, konstruktywizm, paradygmat

Парадигматика старості/молодості в художньому світі драми-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.30

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

fairy dram The Forest Song by Lesia Ukrainka, paradigm of senility and youth, analysis of problematic and poetics of drama, dramat feeria Pieśń lasu Łesi Ukrainki, paradygmat starości i młodości, analiza zagadnień poetyki dramatu

Vers le sens social du phénomène du djihad : cas des djihadistes

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.64.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

real event, discursive moment, headword, designational paradigm, social meaning

Similaritäts- und Kontrastrelationen in einem Lernerwörterbuch. Lemmatisierungsschwierigkeiten

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Lernerwörterbücher, Synonymie, Antonymie, paradigmatische Relationen, learner’s dictionaries, synonymy, antonymy, paradigmatic relations

Языковая реализация микроконцептов «отец», «сын» / «ojciec», «syn» в русском и польском лингвокультурном пространстве

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.31

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistic-cultural space, concept, cognitive semantics, fixe phrase, anthropocentric paradigm, valuation, przestrzeń lingwokulturowa, koncept, semantyka kognitywna, frazem, paradygmat antropocentryczny, wartościowanie

Танатологические мотивы в контексте парадигм художественности (на материале русской литературы)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

thanatology, motif, artistic paradigm, Russian literature, tanatologia, motyw, paradygmat artystyczny, literatura rosyjska

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy