Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Truth, reality and science in the views of American pragmatists with regard to Charles S. Peirce and William James

AbstractDownload articleDownload article

pragmatism, truth, science, scientism, Ch. Peirce, W. James, paradigm, conventionality, usability, pragmatyzm, prawda, nauka, naukowość, Ch. Peirce, W. James, paradygmat, konwencjonalność, użyteczność

Filozoficzne ramy i przesłanki zróżnicowania podejścia interpretacjonistycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.1

AbstractDownload articleDownload article

interpretive approach, apriorism, anti-Cartesianism, antinaturalism, constructivism, paradigm, podejście interpretacjonistyczne, aprioryzm, antykartezjanizm, antynaturalizm, konstruktywizm, paradygmat

Парадигматика старості/молодості в художньому світі драми-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.30

AbstractDownload articleDownload article

fairy dram The Forest Song by Lesia Ukrainka, paradigm of senility and youth, analysis of problematic and poetics of drama, dramat feeria Pieśń lasu Łesi Ukrainki, paradygmat starości i młodości, analiza zagadnień poetyki dramatu

Языковая реализация микроконцептов «отец», «сын» / «ojciec», «syn» в русском и польском лингвокультурном пространстве

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.31

AbstractDownload articleDownload article

linguistic-cultural space, concept, cognitive semantics, fixe phrase, anthropocentric paradigm, valuation, przestrzeń lingwokulturowa, koncept, semantyka kognitywna, frazem, paradygmat antropocentryczny, wartościowanie

Танатологические мотивы в контексте парадигм художественности (на материале русской литературы)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.1

AbstractDownload articleDownload article

thanatology, motif, artistic paradigm, Russian literature, tanatologia, motyw, paradygmat artystyczny, literatura rosyjska

En finir avec le fétichisme de l’oeuvre, surmonter le mythe de l’artiste. Pratique populaire et oeuvre reproductible chez Ad Reinhardt

AbstractDownload articleDownload article

Ad Reinhardt, myth of an artist, reproductivity of an art work + paradigm of modern art, historical consciousness of art, mit artysty, reprodukowalność dzieła + paradygmat sztuki nowoczesnej, historyczna świadomość sztukI

De- i re-mitologizacje

AbstractDownload articleDownload article

mit sztuki, paradygmat sztuki, de- i re-mitologizacje sztuki, kultura/popkultura/kontrkultura, art myth, art paradigm, de and re mythicization of art, culture/pop culture/counterculture

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout