Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych w XX-wiecznych koncepcjach jedności europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

European unity, unification projects, peace cooperation ideas

Paz en la Tierra de Stanisław Lem: la diversidad de géneros y estilos en su traducción al español

AbstractDownload articleDownload article

translation — Stanisław Lem — Peace on Earth — Polish language — Spanish —linguistics — pragmatics — genre — style

Wokół koncepcji społeczeństwa alternatywnego — 30 lat Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

AbstractDownload articleDownload article

anarchism, Alternative Society Movement, Freedom and Peace, system, government, the left, freedom

Stereotypy kulturowe i narodowe w "Wojnie i pokoju" Lwa Tołstoja

AbstractDownload articleDownload article

Лев Толстой, Война и мир, национальные мифологемы, национальные стереотипы, L. Tolstoy, War and Peace, national stereotypes, national myths

Idea wiecznego pokoju Immanuela Kanta a kształtowanie stosunków transgranicznych

AbstractDownload article

peace, war, perpetual peace, article, cross-border relations, culture, nation, country, subject

Zastosowanie metod pokojowego rozstrzygania sporów w konflikcie o Górski Karabach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.13

AbstractDownload articleDownload article

Górski Karabach, Armenia, Azerbejdżan, Grupa Mińska, OBWE, mediacja, bezstronność mediatora, pokojowe metody rozstrzygania sporów międzynarodowych, Nagorno-Karabakh, Armenia, Azerbaijan, Group of Minsk, OSCE, mediation, mediator’s impartiality, peaceful means of international disputes settlement

Za kulisami wojny i pokoju (1914–1945). Z pamiętnikarskiej narracji polskiego dyplomaty i publicysty Jana Stanisława Łosia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.10

AbstractDownload articleDownload article

Jan Stanislaw Los, war, peace, interwar period, politics, memories, diary, ego-document, Jan Stanisław Łoś, wojna, pokój, okres międzywojenny, polityka, wspomnienia, pamiętnik, ego-dokument

Benedykt XVI o terroryzmie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.2

AbstractDownload articleDownload article

Ratzinger, Benedict XVI, terrorism, peace, state, law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout