Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Łamanie norm grzeczności jako „atrakcyjna” figura retoryczna

AbstractDownload articleDownload article

language politeness, forms of address, rhetorical figure, topos, tabloids

Kommunikative Nähe, Distanz und Höflichkeit in den polnischen Anrede- und Begrüßungsformeln einer E-Mail

AbstractDownload articleDownload article

kommunikative Distanz, Nähe, Begrüßungsformeln, der elektronische Brief, höflich, überhöflich, communicative closeness and distance, politeness, polite, impolite, electronic corespondence

Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności

AbstractDownload articleDownload article

politeness, directive speech acts, face threatening acts, politeness strategies

Laienlinguistische Sprachempfindensdaten als Grundlage eines soziokulturellen Ansatzes der Untersuchung von Höflichkeitswandel

AbstractDownload articleDownload article

politeness change, lay notions of politeness, sociolinguistic approach to politeness, the lay term ‘politeness’

Akt komplementowania jako narzędzie strategii perswazyjnych w komunikacji interpersonalnej

AbstractDownload articleDownload article

act of paying compliments, persuasion, manipulation, politeness, radial category, akt komplementowania, perswazja, manipulacja, grzeczność, kategoria radialna

Problematyka autorytaryzmu i totalitaryzmu poruszana w latach 2009–2014 na łamach Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego „Politeja” — wybrane zagadnienia

AbstractDownload articleDownload article

authoritarianism, totalitarianism, Holocaust, Politeja

Strategie grzeczności językowej w dydaktyce języka obcego

AbstractDownload articleDownload article

teaching Polish as a foreign language, politeness, conversation rules

Władza wykonawcza w Portoryko i w Polsce — porównanie oraz analiza wybranych uregulowań konstytucyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.9

AbstractDownload articleDownload article

Konstytucja Rzeczypospolitej Polski, Konstytucja Portoryko, władza wykonawcza, Gubernator Portorykański, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Constitution of Poland, Constitution of Puerto Rico, The Executive Branch, President of Poland, The Governor of Puerto Rico

Ślady przemian obyczajowych w języku XXI wieku. Próba interpretacji nowych form i znaczeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.2

AbstractDownload articleDownload article

language politeness customs, customs change after 1989, vulgarization of language, devulgarization, computer vocabulary, Internet vocabulary

Niegrzeczność jako sposób na realizację intencji komunikacyjnej nadawcy (na przykładzie języka rosyjskiego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.11

AbstractDownload articleDownload article

impoliteness, politeness, communication, невежливость, вежливость, коммуникация

Jak skutecznie obrazić rozmówcę? Komunikacyjne taktyki obrazy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.29

AbstractDownload articleDownload article

communication, impoliteness, tactic, insult, коммуникация, невежливость, тактика, обида

Senatorowie ukraińscy w Senacie II Rzeczypospolitej

AbstractDownload articleDownload article

II Rzeczypospolitej, kadencja Senatu, mniejszość narodowa, Senat, senatorowie ukraińscy, the Second Polish Republic, term of Senate, national minority, the Senate, Ukrainian Senators

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout