Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123456 > >>

Korelacje pomiędzy prawem ochrony konsumentów i polityką konkurencji Unii Europejskiej. System rynkowy w praktyce funkcjonowania współczesnej gospodarki

AbstractDownload articleDownload article

consumer protection, competition policy

Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część II

AbstractDownload articleDownload article

pregnancy interruption, abortion, morality, right to protection of life, unborn child, criminalization, protection of life

Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege i jej ograniczenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

AbstractDownload articleDownload article

European Court of Human Rights, European Convention for the Protection of Human Rights, rule of law, no punishment without law, Nuremberg clause, statutory lawlessness

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki — problem prawa pierwszeństwa

AbstractDownload articleDownload article

share capital increase, pre-emptive right, shareholder protection, pre-emptive right exclusion, code of commercial companies

Wzmocniona ochrona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego — propozycja listy polskich obiektów

AbstractDownload articleDownload article

the Hague Convention of 1954, Second Protocol, protection of cultural property in the event of armed conflict, enhanced protection, special protection

Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku

AbstractDownload articleDownload article

intellectual property, industrial property, protection of inventions, trade marks and designs, the law of the Second Republic of Poland

Dostosowanie prawa polskiego w zakresie niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich do regulacji unijnej

AbstractDownload articleDownload article

abusive clauses, consumer protection, directive 93/13

Granice dopuszczalności przeprowadzania testów genetycznych w celach medycznych u osób małoletnich. Rozważania na tle Europejskiej Konwencji Bioetycznej

AbstractDownload articleDownload article

genetic tests, minors, protection of vulnerable persons, genetic services, Convention on Human Rights and Biomedicine

Kilka uwag o  ochronie życia poczętego w  kontekście projektowanych zmian kodeksu karnego

AbstractDownload articleDownload article

life, criminal law, protection, conceived child, abortion, pregnancy, mother, woman, doctor, surgery, amendment

Znaczenie interwencji w  prawie karnym skarbowym

AbstractDownload articleDownload article

forfeiture, the institution of intervention, protection of property, the Fiscal Penal Code

Ustawa o zniewagach z 28 grudnia 1831 r. Wielkiego Księstwa Badenii

AbstractDownload article

Grand Duchy of Baden, Grand Duke Leopold, 1831, insult, injurious, falsehood, honour, protection of honour, criminal law, adhesion procedure

Kwalifikacja zabytków i ich ochrona w Czechosłowacji w latach 1945–1958

AbstractDownload article

monument protection in Czechoslovakia, valuation of monuments, National Commission for Culture, urban heritage area

Go to page: 123456 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout