Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Пластическая выразительность героев Федора Достоевского (по романам Преступление и наказание и Идиот)

AbstractDownload articleDownload article

Dostoevsky, theatrality, corporeality, Crime and Punishment, The Idiot

Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege i jej ograniczenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

AbstractDownload articleDownload article

European Court of Human Rights, European Convention for the Protection of Human Rights, rule of law, no punishment without law, Nuremberg clause, statutory lawlessness

Społeczeństwo polskie jako odbiorca informacji o sprawach karnych. Wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

judicial sentencing, criminal judgments, media and crime, general prevention, functions of the punishment, legal awareness of the society

Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich

AbstractDownload articleDownload article

history, history of law, criminal law, punishment, Polish law, Enlightenment

Kastracja przestępców seksualnych w Trzeciej Rzeszy w świetle śląskich dokumentów prowincjonalnych

AbstractDownload articleDownload article

Third Reich, criminal law, castration, sexual offences, punishment, totalitarianism, Nazism

The basics of applying a  pause in imprisonment

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, pause in the punishment, mental disease, penitentiary court, important family reasons, important personal reasons

Nowa treść kary ograniczenia wolności

AbstractDownload articleDownload article

criminal law, punishment, penalty of restriction of liberty, community service, deduction of some part of the remuneration for work

Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

amendment, criminal law, punishment, imprisonment, restriction of liberty, fine, non-custodial penalties, sentence, penal policy, reform, sanction, directives

Z problematyki umorzenia konsensualnego

AbstractDownload articleDownload article

victim’s application, punishment purposes, reconciliation of the violator and the victim, follow-up agreement

Odroczenie wykonania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego w świetle nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

electronic monitoring, deferral of punishment execution, restriction of liberty, technical conditions, precautionary measures

Sprawiedliwość kary z perspektywy ustawowych wskazań jej wymiaru. Rozważania na tle kodeksu karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.3

AbstractDownload articleDownload article

judicial sentencing, principle of the degree of guilt, justice, just punishment, general prevention directive.

Sprawa Trynkiewicza a ustawa o nadzorze nad groźnymi przestępcami — na marginesie rozważań o karze śmierci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.6

AbstractDownload articleDownload article

Marcin Trynkiewicz, ustawa o groźnych przestępcach, kara śmierci, izolacja groźnego przestępcy, prawo karne, legislation on dangerous offenders, capital punishment, isolation of dangerous criminals, criminal law

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout