Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a wspólnotowe reguły konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

services on general economic interest, regulations, liberalisation of post and energy sectors, EC competition law

Mobbing — roszczenia przysługujące poszkodowanemu

AbstractDownload articleDownload article

mobbing, legal regulations, workplace

Problematyka przemocy w rodzinie w świetle wybranych uregulowań międzynarodowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.10

AbstractDownload articleDownload article

domestic violence, international law, legal regulations, fundamental rights, women rights

O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.26

AbstractDownload articleDownload article

President of the OCCP, administrative regulations, civil law regulations, division of power, hybrid proceedings

Działalność gospodarcza w polskich przepisach legislacyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.4

AbstractDownload articleDownload article

economic activity in Poland, public economic law, private economic law, legal regulations for entrepreneurs

Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.4

AbstractDownload articleDownload article

sources of law, jurisprudence, doctrine, legal relationship, interpretation of regulations and its role in shaping legal relations

Realizacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa w świetle art. 115 ust. 3 u stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.8

AbstractDownload articleDownload article

copyright law, intellectual property protection by penal law, nullum crimen sine lege certa, the constitutionality of criminal law regulations, prawo autorskie, karnoprawna ochrona własności intelektualnej, nullum crimen sine lege certa, konstytucyjność regulacji karnoprawnych

Bezwzględny zakaz reklamy kancelarii adwokackich w realiach współczesnego funkcjonowania rynku usług prawniczych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.7

AbstractDownload articleDownload article

legal services marketing, relationship marketing, advertising, public relationsAN ABSOLUTE BAN ON THE ADVERTISING OF LAWYER’S OFFICES IN THE REALITIES OF THE CONTEMPORARY FUNCTIONING OF THE LEGAL SERVICES MARKET Running a lawyer’s office in the current realities of the legal services market is a challenge. An advocate must possess not only legal knowledge but also demonstrate knowledge of market mechanisms. Nowadays, the client decides which lawyer to choose, and this forces lawyers to take action in order to acquire and maintain clients. Hence, marketing instruments (typical for other service markets) are increasingly used to build and achieve market advantage. However, there are numerous barriers on the legal services market that hinder or even prevent extensive marketing activities. Advertising is the main concern here, as its use by attorneys is strictly prohibited. The question arises as to whether in the present reality the provision contained in the Collection of Rules on Barrister’s Ethics and Dignity of Profession and other regulations limiting the use of marketing should not be subject to liberalization.

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout