Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Figures de l’auto-traducteur dans le contexte canadien-québécois

AbstractDownload articleDownload article

self-translation, Quebec literature, Canadian literature

Algunas observaciones sobre la autoironía metapoética en El Diablo Mundo de José de Espronceda y Beniowski de Juliusz Słowacki

AbstractDownload articleDownload article

romantic irony, self-irony, José de Espronceda, Juliusz Słowacki

Przebudzenie z melancholii. Projekat Lazarus Aleksandra Hemona

AbstractDownload articleDownload article

experience, melancholy, dream, loss, awakening, self-knowledge, duality, despair, memory, appearance

Innowacyjne instrumenty odpowiedzialności mediów w wybranych europejskich systemach medialnych

AbstractDownload articleDownload article

deontology of media, self-regulation of media, Media Accountability Systems, Internet, innovative instruments of media accountability

Obrona konieczna — uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.

AbstractDownload article

(penal) criminal law, Codification Commission, self-defense, Juliusz Makarewicz

Michaił Zoszczenko a  doświadczenie melancholii

AbstractDownload articleDownload article

melancholy, Zoshchenko, health, disease, self-knowledge, меланхолия, Зощенко, здоровье, болезнь, самопознание

Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem i grą zinstytucjonalizowanych interesów

AbstractDownload articleDownload article

self-government, territorial division, public administration, commune, subsidiarity, samorząd, podział terytorialny, administracja publiczna, gmina, zasada pomocniczości

Podmiot w poszukiwaniu harmonii z sobą i światem — stosunki społeczne w czasach chaosu

AbstractDownload articleDownload article

subjectivity, chaos, saturated self, balance, harmonious development, chaos, podmiotowość, społeczne nasycenie, równowaga, harmonijny rozwój

„Po co Geert Wilders gra Polakami?”: reakcje na holenderską internetową stronę skarg na polskich imigrantów Meldpunt Polen

AbstractDownload articleDownload article

Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen, Geert Wilders, Partij voor de Vrijheid, Dutch politics, self representation, Polish labour migration

Media culture and professionalism in reporting on minority issues in Bulgaria: Practices and problems

AbstractDownload articleDownload article

minorities, media, media culture, democracy, intercultural dialogue, media self-regulation

Zespoły poselskie i parlamentarne jako formy samoorganizacji parlamentarzystów. Wyniki polskich badań eksploracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.9

AbstractDownload articleDownload article

parliamentary teams, self-organization, parliamentarians, Poland, zespoły parlamentarne, samoorganizacja, parlamentarzyści, Polska

Zasada subsydiarności w organizacji i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.10

AbstractDownload articleDownload article

subsidiarity, local government, decentralisation, self-government, subsydiarność, pomocniczość, samorząd terytorialny, decentralizacja, samorządność

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout