Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

The role of formal semantics in linguistics

AbstractDownload articleDownload article

formal semantics, donkey sentences, formal languages

Młodociani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

juvenile, convict, therapeutic system, addiction, narcotic and psychotropic substances, prison sentence

Rozważania na tle art. 9 Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment order, adjourned service of a sentence, overcrowding of penal institutions, enforceability of a sentence

Prawa osób pozbawionych wolności w świetle Konstytucji RP i Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractDownload articleDownload article

rights, obligations, legal status of persons sentenced, prison sentence

Odroczenie kary pozbawienia wolności wobec kobiet

AbstractDownload articleDownload article

custodial sentence, deferment of sentence, sentenced woman

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary ze względu na stan zdrowia skazanego

AbstractDownload articleDownload article

obligatory postponement, mental disease, sentence of imprisonment, opinion of the expert witness

Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  17 lipca 2013 r. oraz uchwały Sądu Najwyższego z  27 marca 2014 r.

AbstractDownload articleDownload article

probation, order of execution of sentence, conditions governing order

Deferral of an imprisonment sentence

AbstractDownload articleDownload article

deferral of the imprisonment sentence, imprisonment sentence, imprisonment sentence execution, the convicted

Uwagi o  wybranych typach kwalifikowanych przestępstwa zabójstwa we włoskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

homicide, life sentence, aggravated crime, premeditated murder

„Zbyt ciężkie skutki natychmiastowego wykonania kary” jako podstawowa przesłanka fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment sentence, convicted offender, conditional prerequisite, excessively adverse effects

Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

amendment, criminal law, punishment, imprisonment, restriction of liberty, fine, non-custodial penalties, sentence, penal policy, reform, sanction, directives

Kara łączna po nowelizacji — rozważania na tle przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego

AbstractDownload articleDownload article

aggregate penalty, amendments, imposition of aggregate penalty, aggregate sentence, actual concurrence of crimes

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout