Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Dziennikarz-uzurpator. Na przykładzie wywiadów prasowych

AbstractDownload articleDownload article

press interview, journalist, famous people, power, domination, victim, wywiad prasowy, dziennikarz, znane osoby, władza, dominacja, ofiara

Dziecko jako świadek w  procesie karnym w  ujęciu teoretycznym i  praktycznym

AbstractDownload articleDownload article

minors, witness, victim, interrogation

Sytuacja na terenach poobozowych w pierwszych latach po wyzwoleniu Auschwitz (1945–1947)

AbstractDownload articleDownload article

KL Auschwitz, Oświęcim, desecration of the ashes of the Auschwitz victims, State Museum Auschwitz

Maczkowcy w krainie tulipanów. O polskich weteranach w Holandii i o konflikcie pamięci

AbstractDownload articleDownload article

collective memory, Polish war veterans, Dutch postwar society, anti-Semitism, memory conflicts, war trauma, competitive victimhood

Z problematyki umorzenia konsensualnego

AbstractDownload articleDownload article

victim’s application, punishment purposes, reconciliation of the violator and the victim, follow-up agreement

Karnoprocesowa ochrona małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności — kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.6

AbstractDownload articleDownload article

protection of a minor victim, examination of the minor, crimes against sexual freedom and morality, secondary victimisation

Kilka uwag na tle kompensacyjnej funkcji prawa karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.26

AbstractDownload articleDownload article

functions of criminal law, forfeiture and compensation measures, victim of crime

Problematyka przejścia wierzytelności o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.8

AbstractDownload articleDownload article

crime, victim, damage, compensation, claim

Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.3

AbstractDownload articleDownload article

law, criminal proceedings, court, aggrieved party, victim, elderly person, prawo, postępowanie karne, sąd, pokrzywdzony, ofiara, osoba starsza

Samobójcy w twórczości Fiodora Dostojewskiego — próba typologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.12

AbstractDownload articleDownload article

Fiodor Dostoyevsky, suicides, suicide victim, typology, Достоевский, самоубийство, самоубийца, типология

„Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Victim show jako nowy gatunek medialny

AbstractDownload articleDownload article

kultura upokarzania, neoliberalizm, etyka mediów, gatunek medialny, victim show

Crime victims’ rights in the European area of justice and Polish legislation

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.52.2

AbstractDownload articleDownload article

Crime victims’ rights, EU criminal justice, human rights in criminal justice

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout