Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Dziennikarz-uzurpator. Na przykładzie wywiadów prasowych

AbstractDownload articleDownload article

press interview, journalist, famous people, power, domination, victim, wywiad prasowy, dziennikarz, znane osoby, władza, dominacja, ofiara

Dziecko jako świadek w  procesie karnym w  ujęciu teoretycznym i  praktycznym

AbstractDownload articleDownload article

minors, witness, victim, interrogation

Sytuacja na terenach poobozowych w pierwszych latach po wyzwoleniu Auschwitz (1945–1947)

AbstractDownload articleDownload article

KL Auschwitz, Oświęcim, desecration of the ashes of the Auschwitz victims, State Museum Auschwitz

Maczkowcy w krainie tulipanów. O polskich weteranach w Holandii i o konflikcie pamięci

AbstractDownload articleDownload article

collective memory, Polish war veterans, Dutch postwar society, anti-Semitism, memory conflicts, war trauma, competitive victimhood

Z problematyki umorzenia konsensualnego

AbstractDownload articleDownload article

victim’s application, punishment purposes, reconciliation of the violator and the victim, follow-up agreement

Karnoprocesowa ochrona małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności — kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.6

AbstractDownload articleDownload article

protection of a minor victim, examination of the minor, crimes against sexual freedom and morality, secondary victimisation

Kilka uwag na tle kompensacyjnej funkcji prawa karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.26

AbstractDownload articleDownload article

functions of criminal law, forfeiture and compensation measures, victim of crime

Problematyka przejścia wierzytelności o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.8

AbstractDownload articleDownload article

crime, victim, damage, compensation, claim

Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.3

AbstractDownload articleDownload article

law, criminal proceedings, court, aggrieved party, victim, elderly person, prawo, postępowanie karne, sąd, pokrzywdzony, ofiara, osoba starsza

Samobójcy w twórczości Fiodora Dostojewskiego — próba typologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.12

AbstractDownload articleDownload article

Fiodor Dostoyevsky, suicides, suicide victim, typology, Достоевский, самоубийство, самоубийца, типология

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout