Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Polnische -k-Suffixe in den deutschen Dialekten

AbstractDownload articleDownload article

Polish suffixes, word formation, dialects

Two Syntactic Strategies to Derive Deadjectival Nominals

AbstractDownload articleDownload article

deadjectival nominals, word formation, Distributed Morphology, German, Greek, Romanian

Zum Phänomen der Hybridbildung in der deutschen Gegenwartssprache

AbstractDownload articleDownload article

word forming hybrid, word formation with foreign components, mixed (hybrid) compound

Antroponimy jako komponenty związków frazeologicznych

AbstractDownload articleDownload article

anthroponym, phraseology, history, word formation, semantic motivation

Funkcje formantów zdrabniających w nominacji części ciała

AbstractDownload articleDownload article

semantics, word formation, diminutive, nomination, names of body parts

Dezintegracja w złożeniach jako wyraz interpretacji świata

AbstractDownload articleDownload article

word formation, composition, compound words, disintegration

Rola składników niemieckich formacji słowotwórczych w konstruowaniu i interpretowaniu wiedzy o rzeczywistości pozajęzykowej

AbstractDownload articleDownload article

linguistic relativism, determinism, word formation

O pisowni en, em, on, om w wyrazach obcych i rodzimych. Stare reguły, nowe wątpliwości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).5

AbstractDownload articleDownload article

Polish language, teaching of spelling, spelling dictionaries, spelling rule, word formation

Von Hexen und Zauberinnen in den frühneuzeitlichen Grünberger Hexenverhörprotokollen (1663–1665)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.10

AbstractDownload articleDownload article

Hexenverhörprotokolle, 17. Jahrhundert, Grünberg (Niederschlesien), semantisch- inhaltliche Analyse, lexikalische Untersuchung von Wortbildungen mit Stammmorphemen hex- und zauber-, witchcraft trial records, 17th century, Grünberg (Lower Silesia), semantic-content analysis, lexical investigation of word formations of the stem words hex- and zauber-

Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub rodzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.20

AbstractDownload articleDownload article

nomination, word formation, compound noun, derivate, unmotivated word, номинация, cловообразование, cложение, дериват, немотивированное слово

Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.40

AbstractDownload articleDownload article

sociolect, sports lexicon, word formation processes, univerbation, semantic derivation, socjolekt, leksyka sportowa, sposoby słowotwórcze, uniwerbizacja, derywacja semantyczna

Neologizmy z formantem obcym -ing we współczesnym języku czeskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.13

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, word formation, loan-words, suffixes, nouns, jazykověda, tvoření slov, přejímky, sufixy, nominativa

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout