Dla Autorów

Kryteria przyjęcia tekstów do druku
Ogólne
Teksty powinny być oryginalne i wcześniej nie publikowane, napisane w języku hiszpańskim, katalońskim, galisyjskim lub portugalskim.
Artykuły należy przesyłać w formie elektronicznej, najlepiej w formacie Microsoft Word (.doc, .docx) lub Rich Text Format (.rtf).
Maksymalna objętość artykułów wynosi 12 stron (23000 znaków ze spacjami). Recenzje nie powinny przekraczać 5 stron.
Informacje o autorze i tytuł artykułu
Nagłówek artykułu powinien zawierać:
imię i nazwisko autora wielkimi literami, pogrubione, wyjustowane do lewej,
pod nazwiskiem instytucja, w której zatrudniony jest autor, małymi literami, wyjustowana do lewej,
tytuł wyśrodkowany, małymi literami, pogrubiony,
słowa kluczowe w języku artykułu, małymi literami, oddzielone myślnikami.
Po angielsku: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe
Pod artykułem, po bibliografii należy zamieścić tytuł artykułu w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim (abstract) maksymalnej objętości 12 linii wraz ze słowami kluczowymi w języku angielskim (key words). Streszczenie powinno w sposób wyraźny odpowiadać następującej strukturze: wstęp (cel), metodologia, wyniki, konkluzje.
Tekst artykułu
Czcionka Times New Roman o rozmiarze 12 z interlinią 1,5.
Każdy akapit powinien zaczynać się od pojedynczego wcięcia.
Stron nie należy numerować.
Przypisy u dołu strony zapisujemy czcionką Times New Roman o rozmiarze 10 z interlinią 1 i numerujemy w sposób ciągły.
Długie cytaty wewnątrz artykułu (powyżej trzech linii, około 35 słów) wyróżnia się podwójnym wcięciem, bez cudzysłowia, czcionką Times New Roman o rozmiarze 10. Pominięcie fragmentu tekstu w cytacie przez autora artykułu zaznacza się wielokropiem w nawiasie kwadratowym: [...]. Jeśli pominięcie znajdowało się już w cytowanym fragmencie, wówczas stosujemy wielokropek w nawiasie zwykłym: (…).
W przypadku wyrażeń obcojęzycznych a także tytułów książek w bibliografii stosujemy kursywę.
Pismo pogrubione może być stosowane jedynie w tytułach i podtytułach artykułów.
Bibliografia
System przypisów u dołu strony jest następujący:
artykuły: B. Baczyńska, “El lenguaje floral en el escenario áureo”, Estudios Hispánicos, VI, 1997, pp. 44-50.
książki: C. Mendoza, Barcelona modernista, Barcelona, Planeta, 1991, p. 69.
tomy zbiorowe: F. Śmieja, “Wschód oglądany przez pejzaż andaluzyjski. O Kasydach i gazelach Józefa Łobodowskiego”, en: Filipowicz-Rudek M., Konieczna-Twardzikowa J. (eds.), Między oryginałem a przekładem, VII, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2002, pp. 95-98.
strony internetowe: F. Rodríguez de la Flor, “Aportaciones al estudio de la Escuela Poética Salmantina: (1773-1789)”, en: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004, <http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12757&portal=106> 19 de junio de 2009.
Każdy artykuł powinien kończyć się pełną bibliografią dzieł cytowanych zgodną z następującym wzorem:

artykuły:
BACZYŃSKA B.
1997 “El lenguaje floral en el escenario áureo”, Estudios Hispánicos, VI, pp. 44-50.
książki:
MENDOZA C.
1991 Barcelona modernista, Barcelona, Planeta.
tomy zbiorowe:
ŚMIEJA F.
2002 “Wschód oglądany przez pejzaż andaluzyjski. O Kasydach i gazelach Józefa Łobodowskiego”, en: Filipowicz-Rudek M., Konieczna-Twardzikowa J. (eds.), Między oryginałem a przekładem, VII, Kraków, Księgarnia Akademicka, pp. 95-98.
strony internetowe:
F. RODRÍGUEZ
2004
“Aportaciones al estudio de la Escuela Poética Salmantina: (1773-1789)”, en: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004, <http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12757&portal=106> 19 de junio de 2009.
Przy ponownym przywołaniu źródła bibliograficznego możliwe jest użycie następujących terminów kursywą: op. cit., idem, ibidem.

Prawa autorskie
Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji Serii jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie Estudios Hispánicos oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy archiwalnych w Internecie.

Odpowiedzialność etyczna
Pismo stara się zapewnić wysoką jakość publikowanych tekstów i unikać złych praktyk zgodnie z COPE (Commitee on publication ethics).
Pomimo obowiązku autorów stosowania się do wskazówek etycznych, Estudios Hispánicos dokłada wszelkich starań, aby wykryć i ujawnić nieuczciwe praktyki takie jak fałszowanie danych, plagiat, autoplagiat lub wielokrotna publikacja. Estudios Hispánicos nie przyjmuje prac wcześniej publikowanych.
System recenzowania (double-blind review proces) gwarantuje poufność zarówno autorom artykułów, jak i recenzentom.
Redaktorzy Estudios Hispánicos mogą publikować swoje prace w piśmie, jednak poddawani są takiemu samemu systemowi recenzowania (anonimowego i realizowanego przez co najmniej dwóch recenzentów). Natomiast recenzenci nie mogą publikować swoich prac w tomie, dla którego przygotowują ocenę.
Kraj afiliacji instytucjonalnej przynajmniej jednego z recenzentów musi być inny niż kraj afiliacji autora. Recenzenci są niezależni i nie są afiliowani w Uniwersytecie Wrocławskim.