Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Dla Autorów

Normy redakcyjne i prawa autorskie

Propozycje oryginalnych tekstów można zgłaszać przez formularz dostępny po zarejestrowaniu się na stronie internetowej.

  1. Kwestie ogólne

1.1 Propozycje powinny być tekstami oryginalnymi i niepublikowanymi, napisanymi po hiszpańsku, katalońsku, galicyjsku lub portugalsku.

1.2 Artykuły prosimy przesyłać w formacie elektronicznym, najlepiej Microsoft Word (.doc, .docx) lub Rich Text Format (.rtf).

1.3 Objętość artykułu nie może przekroczyć 30 000 znaków ze spacjami, licząc ze streszczeniem, słowami kluczami oraz bibliografią. Recenzje powinny nosić tytuł oraz posiadać bibliografię. Maksymalna objętość recenzji wynosi 9 000 znaków ze spacjami.

  1. Dane autora i artykułu

2.1 Nagłówek artykułu powinien zawierać:

a) imię i nazwisko autora zapisane wielkimi literami, pogrubione i wyrównane do lewej;

b) numer OCRID (autorzy, którzy nie posiadają takiego numeru mogą dokonać bezpłatnej rejestracji pod adresem: http://orcid.org);

c) nazwę instytucji, w której pracuje autor, zapisaną pod imieniem i nazwiskiem, wielkimi literami i wyrównaną do lewej;

d) adres poczty elektronicznej autora, małymi literami i wyrównany do lewej;

e) tytuł artykułu, zapisany małymi literami, pogrubiony i wyśrodkowany;

f) streszczenie w języku, w jakim napisano artykuł;

g) słowa klucze (maksymalnie pięć) w języku artykułu

2.2 Elementy w języku angielskim

Na końcu artykułu, pod bibliografią, należy zamieścić tytuł artykułu w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim (abstract) o długości nie przekraczającej 12 wersów oraz słowa klucze (maksymalnie pięć) w języku angielskim (keywords). Streszczenie powinno wiernie przedstawiać treść artykułu oraz zawierać następujące elementy: wstęp (cel), metodologia, wyniku, wnioski. Należy położyć nacisk na nowe oraz istotne aspekt, które pojawiają się w artykule.

  1. Tekst artykułu.

a) Dla tekstu artykułu należy ustawić font Times New Roman o rozmiarze 12 punktów i interlinii 1,5.

b) Każdy akapit należy rozpocząć od wcięcia.

c) Nie należy numerować stron.

d) Przypisy dolne należy sporządzić fontem Times New Roman o rozmiarze 10 punktów i interlinii 1.

e) Krótkie cytaty należy umieścić w cudzysłowie apostrofowym górnym (“ ”). W przypadku cytatu pojawiającego się wewnątrz innego cytatu należy stosować cudzysłów ostrokątny francuski (« »).

f) Dłuższe cytaty w tekście artykułu (dłuższe niż trzy wersy, około 35 słów) powinny być zapisane bez cudzysłowu i umieszczone w bloku z podwójnym wcięciem i zapisane fontem Times New Roman o rozmiarze 10 punktów. Opuszczenie przez autora fragmentu cytowanego tekstu należy oznaczyć za pomocą wielokropka w nawiasach kwadratowych […]. Jeśli cytowany tekst zawiera już opuszczenie, należy zaznaczyć to za pomocą wielokropka w nawiasie: (…).

g) Kursywy należy używać dla wyrazów obcych oraz tytułów książek w bibliografii.

h) Pogrubienie należy stosować wyłącznie w tytule oraz podtytułach.

  1. Bibliografia i system cytowania

Odniesienia bibliograficzne należy umieszczać w tekście artykułu w nawiasach: (Baczyńska, 1997: 44) lub (1997: 44). Przypisów dolnych należy używać tylko w celu rozszerzenia lub doprecyzowania treści artykułu.

Bibliografię należy sporządzić na końcu strony, pod nagłówkiem “Referencias bibliográficas”. Teksty cytować należy zgodnie z poniższymi przykładami:

a) Artykuły w czasopismach

Baczyńska, Beata (1997): “El lenguaje floral en el escenario áureo”, Estudios Hispánicos, 6, pp. 44–50. 

Belmonte, Agustín Moreto y Antonio Martínez de Meneses frente a la comedia fuente El gran duque de Moscovia y Emperador perseguido de Lope de Vega”, Rilce: Revista de Filología Hispánica, 35, 3, pp. 770-805, <https://doi.org/10.15581/008.35.3.779-805>. 

Ziarkowska, Justyna (2018): “Mi siglo. Confesiones de un intelectual europeo de Aleksander Wat en España. Una traducción imposible”, Estudios Hispánicos, 26, pp. 61-70, <https://doi.org/10.19195/2084-2546.26.7>. 

b) Książki

Kulak, Ewa Krystyna (2016): Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków: na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w. - początek XX w.), Kraków, Universitas. 

c) Rozdziały w monografiach wieloautorskich

Albert, Corinna (2014): “El debate del arte en los diálogos literarios del Siglo de Oro”, en José Luis Losada Palenzuela y Justyna Ziarkowska (eds.), Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 159-165. 

d) Źródła internetowe

Losada Palenzuela, José Luis (2016): “Las fronteras del canon: distant reading”, Carmen Morán Rodríguez (ed.), Canon y corpus: sobre el concepto de clásicos en la literatura, Hypotheses. Academic Blogs, 29/07/2016, <https://corpus.hypotheses.org/271>. 

W przypadku cytowania źródeł internetowych, zalecane jest podanie jak największej ilości dostępnych informacji (autor, data, nazwa strony, URL/URI, wydawca, itp.). Data dostępu nie jest wymagana, z wyjątkiem sytuacji, gdy niemożliwe jest ustalenie daty publikacji dokumentu.

 

W przypadku  cytowania różnych dzieł tego samego autora, należy za każdym razem powtórzyć nazwisko (nie zastępować myślnikiem). Bibliografię należy uporządkować alfabetycznie według nazwisk autorów, zaś dzieła jednego autora powinny być uporządkowane chronologicznie. Jeżeli dzieła tego samego autora wydano w tym samym roku, należy odróżnić je za pomocą małej litery dopisywanej do daty wydania (2019a, 2019b).

Estudios Hispánicos posiada automatyczny styl cytowań dostępny w repozytorium CSL. Citation Style Language, którego można używać w menadżerach bibliografii (Zotero, Mendeley, Papers).

  1. Przeniesienie praw

Nadsyłając tekst do redakcji, autor deklaruje, że posiada osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do tekstu, że tekst jest wolny od wszelkich ograniczeń prawnych, nie był wcześniej publikowany w całości ani we fragmentach, ani nie został wysłany do redakcji innego czasopisma. Autor deklaruje zarazem, że wyraża zgodę na nieodpłatne wydanie tekstu w czasopiśmie Estudios Hispánicos i jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy bieżących i archiwalnych w Internecie.